החלטת מיסוי 22/08

הסבת פעילות (בהסכם)

העובדות:

1. המפעל החל לפעול בשנת 1960 במסגרת חברה א'. במהלך שנת 2007 בוצע רה-ארגון בפעילויות ואחזקות בעלי המניות בחברה א' ובמסגרתו הועברה פעילות המפעל של חברה א' לחברה ב'. במסגרת העברת הפעילות כאמור הועברו לחברה ב', בין היתר, העובדים, הנכסים וההתחייבויות הקשורים בפעילות המפעל, לרבות השקעות בנכסים יצרניים שבוצעו בשנים 2004 עד 2006.

2. העברת הפעילות מחברה א' לחברה ב' לא כללה העברת זכויות במקרקעין, השקעה בשטרי הון והתחייבויות מסוימות לבנקים, אשר עברו במסגרת הרה-ארגון לבעלי המניות של חברה א'.

3. הרה-הארגון נעשה בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה לאשר כי ההרחבה של המפעל, עוד בהיותו במסגרת חברה א', הינה "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2006), כהגדרתו בסעיף  51 לחוק, ובנוסף לאשר כי העברת המפעל המוטב ביום 1.1.2007 מחברה א' לחברה ב', לא תפגע ברציפות ההטבות, תקופת ההטבות ויתר התנאים והוראות החוק החלים על המפעל המוטב.
 
החלטת המיסוי ותנאיה:

1. באישור זה נקבע כי שנת הבחירה של הרחבת המפעל עוד בהיותו במסגרת חברה א' תהא שנת 2006 והכול בכפוף להוראות סעיף  51ד לחוק.

2. נקבע כי העברת המפעל המוטב מחברה א' לחברה ב',  לא  תפגע ברציפות ההטבות, תקופת ההטבות ויתר התנאים והוראות החוק החלים על המפעל המוטב. זאת מאחר ולא חל כל שינוי בפעילות הייצורית של המפעל בעקבות העברתו מחברה א' לחברה ב'.

3. נקבע כי אין באישור זה משום אישור ו/או התייחסות לחבות המס הנובעת מפעולות העברת הנכסים ו/או ההתחייבויות, לרבות העברת המפעל מחברה א' לחברה ב'.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.