החלטת מיסוי 2213/17

העברת דירה מחברת בת לבעל מניות מהותי מכח הוראות המעבר לסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית (בהסכם)

1. העובדות

1.1 פלוני (להלן: "בעל המניות המהותי") מחזיק במלוא הון המניות בחברה (להלן: "חברת האם"). חברת האם מחזיקה במלוא הון המניות בחברה נוספת (להלן: "חברת הבת").
1.2 בבעלות חברת הבת דירת מגורים (להלן: "הדירה"). ההשקעה בדירה מומנה בחלקה על ידי חברת האם והיתרה באמצעות מימון בנקאי.
1.3 בנייתה של הדירה הסתיימה במהלך שנת 2016 .החל ממועד זה, הדירה משמשת למגורי בעל המניות המהותי ומשפחתו.
1.4 לחברת האם יתרת עודפים ראויים לחלוקה ליום 31 בדצמבר, 2016 שמקורם בפעילויות אחרות של חברת האם. נכון ליום 31 בדצמבר, 2016 ,לחברת הבת אין עודפים ראויים לחלוקה.

2. פרטי הבקשה

2.1 מבוקש לאשר כי הוראות המעבר הקבועות בסעיף 96 לחוק התייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "הוראות המעבר") יחולו על העברת הדירה מחברת הבת לבעל המניות המהותי באופן ישיר.
2.2 מבוקש לאשר כי לצורך סיווג ההכנסה בהתאם לסעיף 3(ט1)(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") ייבחן גובה העודפים באופן מאוחד עם חברת האם.

3. החלטת המיסוי ותנאיה

3.1 בהינתן כי בעל המניות המהותי מחזיק במלוא הון המניות של חברת האם וחברת האם מחזיקה במלוא הון המניות של חברת הבת, אשר בבעלותה הדירה המשמשת את בעל המניות המהותי, יחולו הוראות המעבר על העברת הדירה מחברת הבת לבעל המניות המהותי באופן ישיר.
3.2 לעניין סיווג ההכנסה לפי סעיף 3(ט1)(2) לפקודה, ייבחן גובה העודפים בחברת הבת באופן מאוחד עם חברת האם.
3.3 לעניין ייחוס ההכנסה לבעל המניות המהותי בהתאם לסעיף 3(ט1)(2)  לפקודה, כל יתרת זכות בחברת הבת מול חברת האם לא תהווה יתרת זכות, כהגדרתה בסעיף 3(ט1) לפקודה, וההכנסה תחושב על יתרת שווי הרכישה של הדירה בידי חברת הבת, כהגדרתה בסעיפים (ב)(3) ו- (ב)(4) להוראות המעבר.
3.4 ויובהר, הוראות המעבר יחולו במלואן; במועד העברת הדירה, יראו את העברת הדירה כהכנסתו של בעל המניות המהותי בהתאם להוראות המעבר. עד למועד העברת הדירה לבעל המניות המהותי, יחויב בעל המניות המהותי בהכנסה בגין השימוש בדירה.
3.5 במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.