החלטת מיסוי 2253/18

הכנסה טכנולוגית ממתן זכות שימוש בתוכנה, ממוצר נלווה ומישירות מבוסס תוכנה (בהסכם)

העובדות:
1. החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"). החברה עוסקת בפיתוח תוכנה לעיבוד נתונים והצגתם בתצורות שונות (להלן: "התוכנה"). השימוש העיקרי בתוכנה על ידי לקוחות החברה, נעשה באמצעות אתר האינטרנט של החברה (להלן: "אתר האינטרנט"). השימוש בתוכנה באתר האינטרנט מבוצע באמצעות הזנה של נתונים על ידי המשתמשים באתר. התוכנה מעבדת את הנתונים לכדי דוח תוצאות אשר ממוצג ללקוח באתר. השימוש בתוכנה ניתן באופן חופשי אך החברה גובה תשלום עבור מודולים שונים (אפשרויות נוספות לעיבוד והצגת הנתונים) הקיימים בתוכנה (מודל Freemium).

2. בנוסף לזכות השימוש בתוכנה הניתנת באמצעות אתר האינטרנט, החברה מוכרת ללקוחותיה מוצר נלווה לאיסוף נתונים נוספים מעבר לנתונים שהוזנו באתר האינטרנט על ידי המשתמשים. התוכנה מעבדת ומנתחת את הנתונים שמתקבלים מהמוצר הנלווה, ומשלבת אותם במסגרת הדוחות הניתנים באתר האינטרנט ללקוחות החברה כאמור בסעיף 1 לעיל.

3. מעבר לאמור לעיל, החברה מאפשרת ללקוחות שאינם משתמשים בתוכנה באמצעות אתר האינטרנט, לרכוש את המוצר הנלווה ולקבל דוח המבוסס על עיבוד הנתונים שהושגו מהמוצר הנלווה. הנתונים כאמור, נכנסים למאגר של התוכנה והתוכנה מבצעת ניתוח ועיבוד שלהם לכדי דוח אשר נמכר ללקוח. ניתוח הנתונים מבוצע באמצעות אלגוריתם ייחודי המפותח במפעל החברה ומשולב בתוכנה.

4. החברה הצהירה, בין היתר, את ההצהרות שלהלן:

4.1 הקניין הרוחני (להלן "ה- IP") של מוצרי התוכנה הינו בבעלות מלאה של החברה בישראל.
4.2 המוצר הנלווה קשור במישרין לתוכנה ואין לחברה או לצד קשור לה, זכויות ב- IP של המוצר הנלווה.
4.3 המוצר הנלווה הוא מוצר מדף הנרכש מספק חיצוני והחברה אינה מייצרת אותו.
4.4 פיתוח מוצרי התוכנה מבוצע בישראל ומחוץ לישראל.
4.5 עיסוקה של החברה הינו בפיתוח התוכנה והיא אינה עוסקת בפעילות מסחר כלשהיא.

5. הכנסותיה של החברה נובעות מהאמור להלן:

5.1 הכנסות ממתן זכות שימוש בתוכנה כאמור בסעיף 1 לעיל.
5.2 הכנסות ממכירת מוצרים נלווים כאמור בסעיף 2 לעיל.
5.3 הכנסות משירות מבוסס תוכנה כאמור בסעיף 3 לעיל.

פרטי הבקשה:
החברה ביקשה לאשר כי הכנסות החברה כאמור בסעיף 5 לעיל, מהוות "הכנסה טכנולוגית מועדפת", כהגדרת המונח בסעיף 51 כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה כאמור בסעיף 5.1 לעיל, הכנסות ממכירת המוצר הנלווה כאמור בסעיף 5.2 לעיל והכנסות משירות המבוסס תוכנה כאמור בסעיף 5.3 לעיל, תחשבנה כ"הכנסה טכנולוגית" בכפוף להתקיימות מלוא הצהרות החברה כאמור בסעיף 4 לעיל.

2. נקבע כי ה"הכנסה הטכנולוגית המועדפת" של החברה תהא בהתאם לקבוע בתקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז- 2017 . לעניין זה הכנסה טכנולוגית מועדפת תהא בניכוי הכנסה מנכס לא מוחשי המשמש לשיווק (סעיף 51 כד(7)(ב) לחוק).

3. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.