החלטת מיסוי 2254/12

קביעת אופן חישוב הטבות המס בשל מפעל מועדף לשנת המס המיוחדת 2011 (בהסכם)

העובדות:

  1. החברה, אשר החלה את פעילותה בשנת 1980, עוסקת בייצור מגוון רחב של כלים לעיבוד שבבי המיועדים לתעשייה בארץ ובעולם. מלוא מניות החברה מוחזקות בידי חברה אמריקאית רב לאומית אשר מחזיקה במישרין ובעקיפין במספר רב של חברות בנות, בין היתר באמריקה, אירופה, אסיה ואוסטרליה.
  1. החברה קיבלה אישור מפקיד השומה לתקופת שומה מיוחדת בהתאם להוראות סעיף 7 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, שתחילתה ביום 1 ביולי וסופה ביום 30 ביוני בשנה העוקבת.
  1. לחברה הונפקו בעבר מספר כתבי אישור במסלול המענקים להרחבת מפעלה, שהאחרון מהם הונפק במהלך שנת 2005. בנוסף, לחברה הרחבה נוספת ("מפעל מוטב"), שנת בחירה 2008 בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, כנוסחו לאחר תיקון מס' 60 (להלן: "החוק").
  1. ביום 19.5.11 הגישה החברה לפקיד השומה הודעת ויתור (להלן: "טופס 908") בו הודיעה כי החלמשנת המס 2011 היא מוותרת על כל ההטבות להן היא זכאית מכוח הוראות החוק ערב תיקון מס' 68 לחוק וכי החל משנת המס 2011 בכוונתה לדרוש הטבות במס בהתאם להוראות סימן ב1 בפרק השביעי לחוק ("הטבות במס בשל מפעל מועדף").

 

פרטי הבקשה:

  1. לאשר את אופן יישום הוראות תיקון מס' 68 לחוק על הכנסתה המועדפת של החברה בשנת המס 2011לאור תקופת השומה המיוחדת שאושרה לחברה.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע בהחלטת המיסוי, בין היתר, כי הוראות סימן ב1 לפרק השביעי לחוק יחולו רק על הכנסתה המועדפת של החברה, אשר הופקה או נצמחה מהפעילות הייצורית של המפעל המועדף, החל מיום 1.1.2011 בלבד, זאת בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

1.1 החברה תודיע לפקיד השומה לא יאוחר מיום 31.5.2011 על גבי טופס 908 כי היא מוותרת על תחולת הוראות החוק כנוסחו לפני יום התחילה.

1.2 החברה תכלול בדו"ח המבוקר המוגש על ידה לרשות המיסים לשנת המס 2011, ביאור המפרט את חלוקת תוצאות הרווח ו/או ההפסד (קרי, ההכנסות וההוצאות) בשנת המס 2011, בין התקופה 1.7.2010-31.12.2010 לבין התקופה 1.1.2011-30.6.2011.

1.3 החברה תערוך ותגיש לרשות המיסים דוח התאמה למס לשנת המס 2011 כשהוא מפרט את חישוב ההכנסה החייבת לכל אחת מהתקופות.

2. בנוסף, נקבע כי הכנסות החברה אשר הופקו או נצמחו במהלך התקופה 1.7.2010-31.12.2010, יהוו הכנסות לא מועדפות (להלן: "הכנסותיה הלא מועדפות") אשר לא יהיו זכאיות להטבות לפי הוראות סימן ב1 לפרק השביעי לחוק, ואולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכאותה של החברה בתקופה זו לקבלת הטבות לפי הוראות החוק כנוסחו לפני יום התחילה, ככל שהיא זכאית להן.

3. החברה תהא רשאית לתבוע הטבות מס בשל הכנסותיה המועדפות רק במידה ומתקיימות לגביה, במחצית השנייה של שנת המס 2011, הוראות סעיף 18א לחוק (מפעל בר-תחרות).

4. החברה תהא רשאית לתבוע הטבות מס בשל "הכנסותיה הלא מועדפות" רק במידה ומתקיימות לגביה במחצית הראשונה של שנת המס 2011, הוראות סעיף 18א לחוק (מפעל בר-תחרות).

5. נקבע כי, מחזורי הבסיס, לצורך יישום הוראות סעיף 74 לחוק6(מבחן "יחס המחזורים"), ולצורך בדיקת מבחן "פיזור השווקים" הקבוע בסעיף 18א לחוק, יהיו מחצית ממחזורי הבסיס שנקבעו על ידי מרכז ההשקעות באישורי הביצוע אשר הונפקו לחברה.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.