החלטת מיסוי בהסכם 23/07

פעילות של חברה זרה במסגרת איחסון ומסירת מלאי

העובדות:

1. חברה XXX (להלן: "החברה הזרה") הינה חברה רב לאומית העוסקת במכירת מלאי נוזלי ללקוחות הפועלים במדינות רבות בעולם.

2. החברה הזרה רשומה ומאוגדת במדינת אמנה ומדווחת על הכנסותיה לרשויות המס במדינת מושבה.

3. חברת XXX (להלן: "החברה הישראלית"), הינה חברה ישראלית הרשומה, מאוגדת ופועלת בישראל.

4. החברה הישראלית הנה בעלת אמצעים לשינוע המלאי באמצעות המערכות הייחודית שבבעלותה.

5. החברה הזרה חתמה על הסכם עם החברה הישראלית, לפיו תהא רשאית לעשות שימוש במחסנים שבבעלות החברה הישראלית לשם אחסון המלאי ומסירתו ללקוחותיה בישראל, או לייצוא חוזר ללקוחות מחוץ לישראל.

6. הסכם ההתקשרות נחתם בשל אופייה המיוחד של הסחורה המאוחסנת בישראל המצריך תנאי אחסון מיוחדים.

7. מתקני החברה הישראלית הם היחידים מסוגם בארץ והם היחידים המסוגלים לתת את שרותי האחסון להם זקוקה החברה הזרה.

8. הסכמי המכירה של החברה הזרה, נחתמים ומתבצעים כולם ובמלואם בחו"ל ואין כל שלב במשא ומתן המתבצע על ידי החברה במישרין או בעקיפין בעצמה או על ידי שלוח שלה בישראל.

9. ניהול המשא ומתן עם לקוחותיה באשר לתנאי העסקה מתבצע כולו במדינת מושבה ואינו כולל עריכת פגישות בישראל בין נציגי החברה ללקוחותיה.

10. עד למועד מסירת המלאי ללקוח הסופי הבעלות עליו בבעלות החברה הזרה.

11. לחברה אין משרדים או מקום אחר המשמשים אותה לניהול עסקיה בישראל. כמו כן, החברה לא התקשרה עם סוכנים בישראל, מתווכים או גורמים אחרים המייצגים את האינטרסים העסקיים של החברה הזרה בישראל.

12. החברה הזרה לא עורכת הסכם כללי לתקופת זמן מוגבלת או בלתי מוגבלת לכמות מלאי בלתי מוגבלת, אלא חותמת ומבצעת הסכמים ספציפיים למכירות ספציפיות בכמויות ידועות מראש.

13. הסכם המכירה בין החברה הזרה ללקוחותיה משתכלל ומחייב ללא כל תלות במשיכת המלאי מהמחסנים בישראל.

14. ייתכן והחברה תמנה מפקח חיצוני אשר יפקח על שחרור המלאי מהמחסנים בישראל ועל שקילת הסחורה.

15. מעבר לאמור לחברה אין בשלב זה כל פעילות אחרת בישראל.

פרטי הבקשה:

אישור כי פעילותה של החברה הזרה, במסגרת אחסון ומסירת המלאי, אינו מהווה מוסד קבע של החברה הזרה בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע כי החברה הזרה לא תחשב כפועלת באמצעות "מוסד קבע" דהיינו, מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי החברה הזרה בישראל כאמור באמנת כפל המס בשל פעילותה במסגרת אחסון ומסירת המלאי ללקוחותיה כמתואר בהחלטה זו ובשל כך בלבד. וזאת בתנאים הבאים:

1. החברה הזרה אינה עוסקת בפעילות נוספת כלשהי בישראל מעבר למפורט באישור זה.

2. אישור זה חל רק לגבי אחסון ומסירת המלאי ללקוחותיה.

3. אין בהחלטה זו משום קביעה של השלכות המס שיחולו ובמידה ולחברה הזרה תהיה פעילות נוספת בישראל, לרבות עיבוד וערבוב חומרים.

4. החברה הזרה לא תעסיק עובדים בישראל ולא יהיה בישראל אדם המוסמך לחתום על חוזים בשם החברה הזרה או להתקשר בשמה הן מול לקוחותיה או כל גורם אחר.

5. היה והחברה תמנה מפקח חיצוני לפקח על שחרור הסחורה, תודיע החברה לפקיד השומה על מינויו ותמסור העתק של הסכם ההעסקה ופירוט סמכויותיו לפקיד השומה.

6. החברה הזרה לא תשכור מחסן, חנות או כל שטח מסחר לשימושה אלא תעשה שימוש בשטח המוקצה לה על ידי החברה הישראלית ובשטחה בלבד.

7. מחיר המכירה שנקבע בין הצדדים הוא מחיר סופי ומחייב ולא ניתן לשינוי בשל פעילות או אירועים התלויים בחברה הישראלית ובאופן אספקת הסחורה.

8. באישור נקבעו הגבלות ותנאים נוספים שהיו רלוונטיים לקביעת ההחלטה.