החלטת מיסוי 2526/14

החבות במע"מ של מכירת מנוי יחד עם תווי שי (בהסכם)

העובדות:

1. במסגרת מבצע לגיוס מנויים חדשים למוצר מסוים המסופק באופן קבוע לצרכנים, מציעה חברה המוכרת ללקוחותיה (להלן: "החברה") שלושה מסלולים אלטרנטיביים:

א. רכישת מנוי במחיר בסיסי מסוים לחודש למשך ארבעת החודשים הראשונים, שלאחריהם ישלם המנוי מחיר רגיל, שהוא גבוה יותר מהמחיר הבסיסי (להלן:  "חלופה א").

ב. רכישת מנוי במחיר הבסיסי בתוספת X ש"ח לחודש למשך 4 חודשים, בנוסף קבלת תלושי שי בערך נקוב מסוים. במסלול הנ"ל, לאחר ארבעת החודשים הראשונים בדומה לחלופה א', ישלם המנוי מחיר רגיל (להלן: "חלופה ב").

2. בשתי החלופות המחיר הבסיסי של המנוי לחודש אינו משתנה והשינוי במחיר הכולל שמשלם המנוי הינו תוצאה ישירה של העלות לחברה של תלושי השי שהמנוי מקבל.

 

הבקשה:

לאשר כי מחיר העסקה לצורך חוק מע"מ בחלופה ב' לא יכלול את שווי תלושי השי ויהיה כמחיר העסקה בחלופה א'.

תמצית ההחלטה:

1. הגדרת "טובין" בסעיף 1 (2) לחוק קובעת: "זכות, טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים… , ולמעט…. ומשמכים סחירים וזכויות בהן".

2. תלושי שי הינם בגדר "מסמך סחיר", על כן מכירתם אינה בגדר עיסקה החייבת במע"מ.

3. אנו מאשרים, כי ההתקשרות בחלופה ב' כוללת שני מרכיבים:

א. מכירה ללקוח של מנוי (בדומה לחלופה א') המהווה "עסקה" החייבת במע"מ.

ב. מכירה ללקוח של תלושי שי אשר אינה חייבת במע"מ.

4. אישור זה מותנה בהתקיים כל התנאים הבאים:

א. החברה מציעה בו זמנית את שתי החלופות לרכישת המנוי ובהצעה יצוין במפורש המחיר של כל חלופה.

ב. ההפרש בין המחירים של החלופות נובע כל כולו מעלות תלושי השי לחברה (התוספת במחיר המנוי לפי חלופה ב' לא תעלה על עלות תלושי השי לחברה).

ג. בחשבונית המס, אשר תוצא ללקוח הרוכש מנוי בחלופה ב' יפוצלו שני המרכיבים הנמכרים (המוצר ותלושי השי) ויצוין הסכום בשל כל מרכיב כאמור.
 
5. יודגש, כי במקרים בהם החברה רוכשת את תלושי השי במחיר הנמוך מהסכום המשולם ע"י הלקוח, מחיר המכירה של המנוי לא יפחת ממחיר רכישת מנוי לפי חלופה א', דהיינו לא פחות ממחיר הבסיס.
 
6. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
 
7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.