החלטת מיסוי 2552/12

ניכוי מס במקור מעסקאות פיננסיות מסוימות (בהסכם)

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בתחום הפיננסיים, משקיעה את כספיה ואת כספי העמיתים בקופות גמל והפנסיה שבניהולה, בנכסים פיננסיים שונים, לרבות מכשירים פיננסיים ונגזרים שונים.

2. החברה חתמה על הסכמי מסגרת מסוג ISDAמול בנקים תושבי חוץ (להלן: "הבנקים הזרים"). הבנקים הזרים הינם תושבי מדינת אמנה והעסקאות הנדונות אינן צפויות להיעשות מול מוסדות הקבע שלהם בישראל (במידה שקיימים כאלה).

3. הסכם ה-ISDA נערך על ידי ארגון בינלאומי לפעילות בנגזרים פיננסיים (International Swaps and Derivatives Association), והינו הסכם מסגרת להסדרת התנאים הכלליים לעסקאות בנגזרים פיננסיים (לעיל ולהלן: "הסכם ISDA").

4. תחת הסכם זה תבצע החברה עסקאות בנגזרים פיננסיים, כגון עסקאות "החלף" על ריבית (Interest Rate Swap – IRS), עסקאות "החלף" על שערי מטבע (Cross Currency Swap), נגזרים על עסקאות אשראי (Credit DefaultSwap – CDS), ועוד.

5. העסקאות שייערכו על ידי החברה תחת הסכמי ISDA יכולות להיעשות הן כעסקאות ספקולטיביות (לצורך השקעה במכשיר או בנגזרת עצמה), או כעסקאות לגידור סיכונים הנובעים מהשקעות שונות שבוצעו על ידי הגופים המשקיעים (עמיתים בקופות גמל ופנסיה, ונוסטרו). מטיבם של גופים אלה וההשקעות המבוצעות על ידם, לא צפוי שיבוצע גידור של ההתחייבויות, אלא רק גידור של נכסים.

6. מטבען של העסקאות הנדונות, החברות תידרשנה להעביר תשלומים שונים לבנקים הזרים מולם יעשו העסקאות, מדי תקופה.

הבקשה:

קביעת אופן ניכוי המס במקור בגין התשלומים שיועברו על ידי החברה לבנקים הזרים, בגין עסקאות מסוג IRSCDS ו-Cross Currency Swap, שיבוצעו על ידה תחת הסכמי ISDA.

הסדר המס:

1. נקבע כי תשלומים שישולמו על ידי החברה לבנקים הזרים בגין עסקאות מסוג IRSCDS ו-Cross Currency Swap, שיבוצעו על-ידן תחת הסכמי ISDA יהיו פטורים מניכוי מס במקור בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

1.1 מטרת העסקאות לא תהיה לשם גידור התחייבויות.

1.2 הבנקים הזרים הינם תושבי מדינת אמנה.

1.3 העסקאות, אינן נעשות, במישרין או בעקיפין, מול מוסדות הקבע של הבנקים הזרים בישראל.

2. כמו כן, נקבע כי מתשלומים שישולמו על ידי החברה לבנקים הזרים בגין עסקאות כאמור לעיל, לגביהם לא התקיימו התנאים המפורטים לעיל, תנכה החברה מס במקור בהתאם להוראות סעיף  164 לפקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו או לפי הוראות סעיף  170 לפקודת מס הכנסה, לפי העניין.
 
3. עוד נקבע כי החלטת המיסוי הינה לצרכי ניכוי מס במקור בלבד ואין בה כדי לקבוע את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי הבנקים הזרים, לכל דבר ועניין.
 
4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.