החלטת מיסוי 2578/11

מכר רכש (בהסכם)

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל עוסקת בניהול והשקעות נכסים (להלן: "החברה").

2. החברה העניקה אופציות (להלן: "ההקצאה") לעובד החברה בתפקיד מנכ"ל (להלן: "העובד"), אשר איננו "בעל שליטה" בה טרם ההקצאה ושלא יהיה בעל שליטה בה עד מועד מימוש המניות, כתבי אופציה לא סחירים, במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102(ב)(2) לפקודה, וזאת מכח החלטת הדירקטוריון והחברה בעת מינוי העובד כמנכ"ל.

3. תכנית ההקצאה עומדת בכל הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו, לרבות בכל הנוגע לתקופת החסימה, הקצאה ע"ש נאמן והמגבלה לבצע כל פעולה במניות בטרם ישולם המס בגינן.

4. תוספת המימוש אשר נקבעה באופציות בייתה בהתאם לשווי השוק.

5. לאור היות האופציה זכות למניה בחברה שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא צפוי כי תרשמנה למסחר בשנים הקרובות. ומאחר ובעלי המניות בחברה מחד מעוניינים להעניק לעובד אופציות למניות אשר תהיינה ניתנות למימוש מאידך אינם מעוניינים לאפשר לעובד למכור את מניות החברה לדיד בעל מניות זר, החליט דירקטוריון החברה לכלול בתכנית ההקצאה מתן אפשרות לעובד למכור לה את האופציות / מניות ובאופן הדדי, אפשרות לחברה לחייב את העובד למכור לה את האופציות / מניות (אופצית Put ו- Call), והכל לא לפני תום תקופת החסימה כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "אופציית ה – PC").

6. בתכנית ובכתב האופציה מכוחה ייקבע ויוגדר כדלקמן:

6.1 אופציית PUT לעובד – החל ממועד המימוש של כתבי האופציה למניות של החברה, יהא העובד זכאי לדרוש מהחברה, עפ"י שיקול דעתו המלא והבלעדי, לרכוש ממנו, בתוך שלושה חודשים ממועד הודעת המימוש, את כל מניות המימוש, והחברה מתחייבת בזאת להיענות לדרישת העובד (להלן: "אופציית ה- PUT"). היה ותמומש אופציית ה- PUT שהוקנתה לעובד, תשלום מחיר מימוש האופציות ע"י העובד, והתשלום של החברה עבור רכישת מניות המימוש מידי העובד, יתבצע בד בבד.

6.2. אופציית CALL לחברה- החל ממועד המימוש בפועל של כתבי האופצייה למניות המימוש, תהא החברה זכאית לדרוש מהעובד, עפ"י שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ובתוך שלושה חודשים ממועד הודעת המימוש, כי העובד ימכור לה את כל מניות המימוש, והעובד מתחייב בזאת להיענות לדרישת החברה (להלן: "אופציית ה CALL").

6.3. מחיר רכישת המניות במועד המימוש ע"י החברה, עפ"י אופציית ה- PC תקבע בהתאם לשווי השוק של החברה כפי שיחושב במועד השימוש באופציית ה- PC.

6.4. זכות סירוב ראשונה- בכל עת, החל ממועד המימוש בפועל של כתבי האופציה למניות המימוש וכל עוד לא מומשה אופציית ה- PC, העובד לא יהיה רשאי להעביר או למכור את מניות המימוש לצד שלישי, אלא לאחר שיעניק לחברה זכות סירוב ראשונה לרכוש את מניות המימוש, בהודעה בת 30 יום מראש. (מובהר כי זכות זו לא תחול במידה והחברה תהפוך לציבורית)

7. מובהר, כי אופציית ה- PC תחול אך ורק במקרים של פיטורים או התפטרות מוחלטים של העובד (לרבות סיום תקופת העסקתו שלא על דרך פיטורין או התפטרות), כגון מוות ונכות כל עוד החברה לא הפכה לחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה. לעניין זה "מוחלטים" לרבות אי המשך התקשרות במסגרת נתינת שירותים או באמצעות צד קרוב, כמשמעות מונח בסעיף 88 לפקודה.8. יובהר כי הזכויות העודפת כאמור אינן משנות את סיווג תכנית האופציות החדשה לצרכים חשבונאיים, והתכנית החדשה תמשיך להיות מסווגת כתכנית הונית עפ"י FAS123R לפי כללי החשבונאות האמריקאים ועפ"י תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל ולא כתכנית התחייבותית לרבות הענקת יחידות פאנטום לעובדים.

הבקשה:

מבוקש כי לא יראו בהקצאת אופציית CALL ואופציית PUT ו/או במתן זכות סירוב ראשונה, כהפרה של אחד או יותר מהוראות סעיף 102(ב)(2) לפקודה. ויחולו על האופציות והמניות המוקצות מכוחן הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחן. לרבות שיעורי המס החלים על הרווח.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. בנסיבות אלה, ניתנה החלטת מיסוי ביחס לאופציית PC, ו/או זכות הסירוב הראשונה כדלקמן:

1.1. ככלל, במידה ותכנית האופציות תעמוד בתנאי סעיף 6 לעיל, לא יחשב מתן אופציית PC ו/או מתן סירוב ראשונה בתכנית האופציות, כהפרת הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו המתייחסים להקצאה באמצעות נאמן, כך שבמועד מימוש האופציות יחולו הוראות סעיף 102(ב) לפקודה, לפי העניין.

1.2. יחד עם זאת, במקרה זו יבוצע מימוש האופציות באמצעות אופציית PC, הרי שיחולו במימוש זה הוראות סעיף 102(ב) לפקודה, לפי העניין בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן בלבד:

1.2.1. מימוש מניות העובד נבע בשל עזיבת העובד את החברה עקב פיטורים או התפטרות (לרבות סיום תקופת העסקתו שלא על דרך פיטורין או התפטרות).

1.2.2. יחסי העבודה בין העובד לחברה הסתיימו באופן סופי ומוחלט, במישרין ו/או בעקיפין.1.2.3. תמורת מכירת מניות עפ"י אופציית PC חושבה בגובי שווי השוק, כמשמעות המונח בסעיף 85 לפקודה, של החברה ביום הודעת המימוש, כפי שייקבע ע"י מומחה בלתי תלוי (להלן: "המעריך"), בקביעת שוויה של החברה ע"י המעריך, יובאו בחשבון כל המרכיבים הכלכליים והעסקיים הרלבנטיים למועד ביצוע הערכת השווי, ובכלל אלו תזרים המזומנים של החברה והתחייבותיה, יכולתה של החברה לתפקד כיחידה עצמית וכעסק חי והאיתנות הפיננסית של החברה.

 

2. למען הסר ספר יובהר כי מימוש באמצעות אופציית PC, שלא בהתאם לאמור בסעיף לאמור בסעיף 1.2 לעיל, תסווג מימוש אופציות שהוקצו שלא באמצעות נאמן, ויחולו עליה הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה, לפי העניין.3. כמו כן, במסגרת החלטתהמיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביותליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברותומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.