חלטת מיסוי 2584/13

אישור הקצאה אלקטרונית (בהסכם)

אישור הקצאה אלקטרונית- החלטת מיסוי בהסכם

העובדות

1. חברה ציבורית, תושבת ישראל, אשר מניותיה נסחרות בבורסה בניו יורק ובתל אביב (להלן: "החברה"), פועלת בעולם, באמצעות חברות בנות ומעסיקה עשרות אלפי עובדים ברחבי העולם.

2. החברה הקצתה לעובדיה בישראל, אשר אינם "בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובדים") אופציות ויחידות מניה חסומות (RSU), בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה (להלן: "תגמול 102").

3. הליך החתמת העובדים על כתבי ההקצאה הינו כדלקמן:

3.1. מיד עם אישור ההקצאה ע"י החברה, מקבל העובד הודעה אישית לתיבת הדואר האלקטרוני שלו בחברה כי עליו להיכנס לאתר האינטרנט של מנהל המסחר בתגמול ההוני בקבוצה באמצעות הקשת קוד סודי ואישי, אשר נשלח ישירות אליו, ולאשר בחתימה אלקטרונית (ע"י סימון) את ההקצאה ואת הסכמתו לכל פרטיה ותנאיה, לרבות לקבלת ההתחייבויות, האישורים וההסכמות הנדרשים על פי סעיף 102 לפקודה (להלן: "האישור האלקטרוני").

3.2. אישור ההקצאה כאמור מתבצע באמצעות קוד סודי ואישי הנשלח כאמור אל תיבת הדואר האלקטרוני של העובד והיא לא יכולה להתבצע ע"י עובד אחר. לאחר האישור האלקטרוני כאמור, לא יכול העובד להתכחש לאישורו את תנאי ההקצאה, וניתן יהיה להתחקות אחר מועד האישור האלקטרוני על ידו.

3.3. לאחר ביצוע האישור האלקטרוני ע"י העובדים, מוסרת החברה את כל כתבי ההקצאה החתומים לנאמן כנדרש בסעיף 102 לפקודה, כאשר על כל כתב הקצאה מופיעים פרטי העובד, היקף תגמול 102 המוענק ותנאיו.

4. הנחיית רשות המיסים מיום 24 ביולי, 2012 בדבר הפקדה בידי נאמן בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה (להלן: "ההנחיה") קובעת כי יש להפקיד כתבי הקצאה חתומים בידי הנאמן בתוך התקופות המנויות בהנחיה.

הבקשה
קביעה כי הליך האישור האלקטרוני עומד בדרישות סעיף 102 לפקודה.

תמצית הסדר המס ותנאיו

בכפוף לנכונות ושלמות העובדות כפי שהוצגו על ידכם בסעיף 1 לעיל, הירני לאשר את הסדר המס כדלקמן:

1. השימוש במנגנון האישור האלקטרוני כמפורט לעיל, לרבות העברת כתבי ההקצאה החתומים לידי הנאמן, אין בו בכדי לפגוע בהטבות המס המוקנות לעובדים מכוח סעיף 102 לפקודה, ובלבד שהאישור האלקטרוני הינו חתימה אלקטרונית מאובטחת, כהגדרת המונח בחוק החתימה האלקטרונית, התשס"א- 2001.

2. על מנגנון האישור יחולו, לעניין שמירה וניהול קובץ, הכללים החלים על ניהול מערכת חשבונות ממוחשבת, כמפורט בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג- 1973 (להלן: "התקנות") בכלל, ובנספח ה' לתקנות בפרט, בשינויים המחויבים לפי העניין.

3. מובהר כי מועד ההקצאה, בין היתר לצורך קביעת מועד תום התקופה כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה וחלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה או כהכנסה מעסק, יחול במועד החלטת הדירקטוריון, או במועד בו החליט אורגן אחר בחברה המוסמך לכך לפי חוק, על ההקצאה, ובלבד שההחלטה בדבר ההקצאה התקבלה בצורה מסוימת מפורטת (שמית וכמותית) ובלתי מותנית, וכן שכתבי ההקצאה הועברו לנאמן בתוך 90 ימים ממועד ההחלטה כאמור.

4. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי ובן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.