החלטת מיסוי 2625/15

החבות במע"מ של מכירת נכס בלתי מוחשי שפותח בישראל לתושב חוץ שהוא מותקן במערכת המיוצרת בחו"ל (בהסכם)

העובדות:

1. חברה בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של מערכת אלקטרונית (להלן: "המערכת").

2. המערכת כוללת תוכנה שפותחה ע"י החברה בישראל וכן חלקים מוחשיים אחרים המיוצרים בחו"ל.

3. רכיב התוכנה מהווה את המרכיב העיקרי במערכת ובגין פיתוחו מוציאה החברה את מרבית הוצאותיה.

4. מאילוצים שונים, התוכנה שפותחה בישראל מותקנת בחו"ל על גבי החלקים המוחשיים של המערכת שמיוצרים בחו"ל.

5. החברה מוכרת את המערכת גם ללקוחות בחו"ל וגם ללקוחות בישראל. את המערכות שנמכרת ללקוחות בחו"ל, החברה לא מייבאת לישראל בטרם המכירה. החברה מייבאת לישראל רק את המערכות הנמכרות ללקוחות בישראל.

הבקשה:

עמדתנו לגבי:

א. החבות במע"מ של מכירת התוכנה המפותחת בישראל ומורכבת בחו"ל, במידה והיא נמכרת ללקוחות שנמצאים בחו"ל.

ב. אופן ניכוי מס התשומות של החברה בישראל

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה
א. מכירת המערכת ללקוחות ישראלים- 

1. יבוא המערכות לישראל בידי החברה חייב במע"מ במועד שחרור המערכות מפיקוח המכס.

2. מס התשומות הכלול ברשימון היבוא שהוגש בגין יבוא המערכות לישראל לצורך מכירתן בישראל יהיה ניתן לניכוי באופן מלא ככל והחברה מקיימת את התנאים לניכוי מס תשומות הקבועים בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק") ובדין.

ב. מכירת המערכת ללקוחות תושבי חוץ- 

1. בהתאם לנתונים שהוצגו על ידכם הממחישים כי הרכיב העיקרי (הן מבחינת מהות המערכת והן מבחינת עלויות פיתוח המערכת) הוא התוכנה המפותחת בישראל, הרינו לאשר, כי הרכבת המערכות בחו"ל ומסירתן ישירות ללקוחות בחו"ל מהווה מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ, החייבת במע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(2) לחוק. לפיכך, החברה תהא רשאית לנכות את מלוא מס תשומות בגין מכירות אלו לחו"ל.

2. עם זאת, היה ובעתיד הרכבת המערכות תעשה בישראל, לשם מכירתן לחו"ל, על החברה יהיה להנפיק בגין המכירות הנ"ל רשימון יצוא או "מסמך אחר" שאישר המנהל, בהתאם להוראות סעיף 30(א)(1) לחוק.

3. אישור זה תקף עד ליום 31/12/2017. עד ליום זה, על החברה לפנות שוב למחלקה המקצועית של מע"מ לצורך בחינת המצב בפועל וקבלת אישור מעודכן.

ג. לאור מורכבות המקרים הנ"ל, יש לפנות למחלקה המקצועית של מע"מ בגין כל מקרה ומקרה ולקבל עמדה ספציפית בהתאם לנסיבות המקרה.
ד. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

ה. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

ו. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה ונקבע בהן אחרת.