החלטת מיסוי בהסכם 27/07

מיסוי אופציות שהתקבלו מחוץ לישראל

העובדות:

1. המבקש עזב את ישראל ועבר לגור בארה"ב בשנת המס 1997.

2. היחיד הועסק כשכיר בחברה תושבת ארצות הברית (להלן: "החברה האמריקאית").

3. היחיד נחשב כתושב ארה"ב לצורכי מס בארה"ב.

4. במסגרת ההעסקה בארה"ב הוקצו ליחיד אופציות לרכישת  מניות החברה מסוג Non Qualified Options (מסלול הכנסת עבודה ע"פ הדין האמריקאי). לאופציות נקבעה תקופת הבשלה.

5. בשנת המס 2006 חזר היחיד לישראל והחל לעבוד בחברה תושבת ישראל, שהיא חברה בת של החברה האמריקאית.

פרטי הבקשה:

קביעת מועד תחילת התושבות לעניין הפקודה והסדר מס בנוגע לאופציות שהתקבלו בארצות הברית ומומשו בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע מועד ממנו יחשב המבקש לעולה חדש (להלן: "המועד הקובע"). ממועד זה יחולו עליו ההקלות שבסעיף 14(ג) ובסעיף 97 לפקודה.

2. הרווח מהאופציות כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום החזרה של היחיד לישראל, או מיום ההקצאה של האופציה, כמאוחר, ועד לתום תקופת ההבשלה של האופציה שמכוחה נתנו המניות לנישום ומחולק במספר הימים שמיום ההקצאה ועד תום תקופת ההבשלה של האופציה יהיה חייב במס בישראל (להלן:  "סכום הרווח החייב").

3. בגין סכום הרווח החייב לא יינתן כל פטור, לרבות פטור מכוח סעיפים 14 ו/או 97(ב) לפקודה, לא יינתן כל זיכוי, לרבות זיכוי בגין מסי חוץ כמשמעותו בחלק י' פרק שלישי לפקודה ולא יינתן כל ניכוי, למעט ניכוי הוצאות מכירה, וניכויים המותרים בהתאם לסעיף 17(11) לפקודה.

4. יתרת סכום הרווח בגין האופציה תהיה פטורה ממס בישראל.

5. מימש הנישום אופציה למניות ולא מכר את המניות בדרך של Same Day Sale, יראו את הנישום כמי שרכש את המניות בבורסת הנדס"ק בהיותו תושב ישראל, כשמחירן המקורי הינו שווי המניות שהיווה בסיס לקביעת סכום הרווח ויום רכישתן הינו יום מימושה של האופציה. במכירת המניות האמורות, יחויב הנישום במס רווח הון בהתאם להוראות הפקודה ולא ינתן לו פטור לפי סעיף 97(ב)(2) לפקודה.