החלטת מיסוי 27/08

יישום תקנות יצוא עקיף (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") היא בעלת מפעל מוטב לביצוע עבודות חיתוך, חריטה ובעיבוד שבבי של מתכות.

2. הלקוחות העיקריים של החברה מפתחים ומייצרים מכונות אוטומטיות ממוחשבות לתעשייה כגון מערכת למדידה ובקרה תהליך ייצור של מוליכים למחצה ומערכות לסריקה ובקרה אופטית בתחומים של תעשיות המעגלים המודפסים או אמצעי לחימה כגון מרגמות ופצצות למרגמות. מוצרי החברה מהווים רכיב בתוך מוצרי הלקוחות.

3. החברה מייצרת מוצרים המהווים רכיבים בתוך מוצר בלמעלה מ-10 לקוחות שונים מדי שנה.

4. החברה המציאה פרטים בדבר מחזורי הבסיס ושיעורי היצוא המתייחסים להרחבה נשוא הבקשה משלושת לקוחותיה העיקריים, אך טרם קיבלה פרטים דומים מיתר לקוחותיה.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה כי יתאפשר לה להמציא פרטים בדבר מחזור הבסיס ושיעורי  הייצוא  של יתרת  לקוחותיה לשנות  הבסיס  של ההרחבה  גם לאחר  מועד הגשת הדוחות הכספיים של החברה לשנת הבחירה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע, כי החברה מייצרת רכיב בתוך מוצר אחר, לעניין סעיף 18א(ג)(2) לחוק והתקנות שהותקנו מכוחו.

2. במידה והחברה לא תמציא נתונים לגבי שיעור היצוא של לקוחותיה המהותיים לשנות הבסיס עד למועד הגשת הדוחות הכספיים של החברה לשנת הבחירה, מכירות ללקוחות מהותיים אלה יחשבו כמכירות לישראל לכל אורך תקופת ההטבות לעניין ההרחבה נשוא אישור זה בלבד. במידה והחברה תשיג את הנתונים האמורים במועד מאוחר יותר, נתונים אלה יוכלו לשמש אותה להרחבות העוקבות ולא להרחבה נשוא אישור זה. לעניין זה "לקוחות מהותיים" – לקוחות אשר מחזור המכירות לכל אחת מהן בשנה אחת לפחות משנות הבסיס הינו 5% ומעלה ממחזור מכירות החברה באותה שנה.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.