החלטת מיסוי 2782/16

דחיית מועד דיווח תקופתי בגין שירותי תקשורת בסכומים נמוכים (בהסכם)

העובדות:

1. חברה בע"מ (להלן: "החברה") מספקת שירותי תקשורת סלולרית בישראל ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקיים.
2. במסגרת פעילותה העסקית מוכרת החברה ללקוחותיה גם ציוד סלולרי. מכירות אלו אינן רלוונטיות לצורך אישור זה.
3. חיוב הלקוחות בגין שירותי התקשורת מתבצע אחת לחודש, באמצעות חשבון חודשי (להלן: "החשבון").
4. הדיווח למע"מ בגין השירותים מבוצע אחת לחודש, על סמך החשבון.
5. לחברה ישנם גם לקוחות בעלי חשבונות בסכום של עד 20 ₪ (כולל מע"מ, להלן: "החשבונות הנמוכים").
6. החשבונות הנמוכים מהווים אחוז זניח מסך עסקאות החברה.

הבקשה

אישורנו, בהתאם להוראות סעיף 116 (א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975- (להלן: "החוק"), לדחות את מועד הדיווח, עבור החשבונות הנמוכים, מדיווח חודשי לדיווח דו-חודשי.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. סעיף 116 לחוק קובע:

"(א) המנהל רשאי להאריך כל מועד שנקבע בחוק זה או בתקנות על פיו לעשיית דבר, למעט מועד להגשת ערעור או ערר, ורשאי הוא לקבוע שהחוב ישולם לשיעורין, ובלבד שלא יאריך את המועד לניכוי מס תשומות לפי סעיף 38 (א) לתקופה העולה על חמש שנים; התיר כך והחייב במס לא עמד בתשלום אחד במועד שנקבע לו, רשאי המנהל לדרוש את תשלומה של יתרת החוב מיד…..
(ב) המנהל רשאי להתנות הארכת מועדים כאמור בסעיף קטן (א) במתן ערובות להנחת דעתו לתשלום כל חוב או לביצוע כל פעולה שמועד עשייתה נדחה".

2. אנו מאשרים לחברה לדווח אחת לחודשיים את העסקאות הכלולות בחשבונות הנמוכים, ככול והחברה תעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

א. החשבון החודשי נמוך מסכום של 20 ₪ כולל מע"מ.

ב. לצורך הדיווח למע"מ ידחה הדיווח על חשבון נמוך לחודש העוקב, כאשר בחודש העוקב החברה תדווח על החשבון, אף אם הסכום המצטבר נמוך מ 20- ₪ כולל מע"מ.

יובהר, כי גם גביית התשלום בפועל מאת הלקוח תידחה בהתאם לדחיית מועדי הדיווח.

ג. סכום סך החשבונות הנמוכים במצטבר לכלל הלקוחות לא יעלה על 200,000 ₪ לא כולל מע"מ לחודש.

ד. סך כל החשבונות הנמוכים של כל שנת מס קלנדרית ידווחו עד סופה.חשבון נמוך שנפתח בחודש דצמבר של שנה קלנדרית ידווח למע"מ בדוח התקופתי של חודש דצמבר של אותה שנה ולא יאוחר מיום 15/1 שלאחריה.

ה. החברה תתעד ותשמור את המסמכים והחישובים בקשר לדחיית מועד הדיווח לגבי החשבונות הנמוכים כחלק מהספרים שעליה לנהל בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות התשל"ו – 1976.

ו. החישובים יבוצעו באופן שניתן יהיה לבדוק את נכונותם בכל נקודת זמן ומערכת החשבונות תאפשר מעקב אחר כל רישום למקורותיו, איתור המרכיבים של כל סכום שנרשם בספרי החשבון ואיתור התיעוד המתאים.

3. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

5. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.