החלטת מיסוי 2902/11

חזרה מבחירת קיבוע לפי תקנה 6(ב) (בהסכם)

העובדות

1. חברה ישראלית ציבורית הנסחרת בבורסה בישראל (להלן: "החברה"), מחזיקה בתכנית להקצאת אופציות משנת המס 2000 (להלן: "תכנית האופציות").

2. במהלך השנים הקצתה החברה אופציות לעובדי החברה בהקצאה באמצעות נאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") וכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת אופציות לעובדים), התשמ"ט 1989 (להלן: "הכללים") כנוסחם לפני תיקון 132 לפקודה (להלן: "אופציות 102 ישן"). כנאמן לאופציות 102 ישן מכהן נאמן כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה (להלן: "הנאמן").

3. מכח תכנית האופציות  הוענקו לעובדי החברה אופציות 102 ישן במועדים שונים (להלן: "הניצעים").

4. אופציות 102 ישן הומרו למניות בשנת המס 2001.

5. בשנת המס 2002 נרשמה החברה למסחר בבורסה.

6. לפי תקנה 6(ב) לכללים בחרו הניצעים לקבע, במועד רישום החברה למסחר, את סכום המס ולדחות את תשלום המס למועד המכירה בפועל (להלן: "הקיבוע").

הבקשה

לבחון האם הקיבוע הינו בתוקף לאור ירידת מחיר המניה בבורסה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. ככלל, קיבוע מחיר מניית החברה, בהתאם לבקשת הניצעים, אשר הוגשה בהתאם להוראות סעיף 6(ב) לכללים, הינו בתוקף.

2. לפיכך, חבות המס אשר נצמחה לניצעים במועד הקיבוע, תסווג כרווח הון ותחושב בהתאם לשיעור המס השולי (סעיף 121(א) לפקודה) החל על כל אחד מהניצעים בשנת המס בה בוצע הקיבוע, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה. סכום המס כאמור ינוכה במקור ע"י הנאמן, במועד שבו רואים את המניות כנמכרות ע"פ סעיף 102(ג) לפקודה, כנוסחו לפני תיקון 132 (להלן: "מועד המכירה").

3. יובהר כי עליית/ירידת הערך ממחיר מניית החברה במועד הקיבוע ועד למועד המכירה, תסווג כרווח/הפסד הון, בהתאם להוראות חלק ה' לפקודה, לפי העניין. ביחס למקרה בו במועד מכירת המניה בפועל, נבע למוכר רווח הון, הרי שהנאמן יהא אחראי לנכות מס מרווח הון זה במועד המכירה, בהתאם לאמור בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג – 2002, לפי העניין.

4. הנאמן, הניצעים והחברה (ביחד ולחוד) ישאו במלוא האחריות לביצוע ניכוי המס במקור במועד המכירה, בהתאם לאמור לעיל ולהעברתו לפקיד השומה.

5. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן, כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.