החלטת מיסוי בהסכם 2975/14

האצת מועדי הבשלה לאופציות במסלול רווח הון

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר במהלך השנים הקצתה אופציות למניותיה, לעובדי החברה שאינם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף  102 לפקודה, בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון שבסעיף  102 לפקודה (להלן: "האופציות").

2. החברה הגישה לפקיד שומה ניכויים תכנית אופציות במסלול רווח הון באמצעות נאמן, וזאת בהתאם להוראות סעיף  102 והכללים מכוחו (להלן: "התכנית").

3. החברה הוסיפה בתכנית הוראה כי האופציות המוקצות לדרג ההנהלה יהיו בעלות מנגנון האצה של מועדי ההבשלה (vesting) של האופציות, כך שבקרות עסקת מיזוג או מכירה של החברה לרבות הנפקתה בבורסה (EXIT) יואצו מועדי ההבשלה והאופציות תהיינה ניתנות למימוש מיידי (להלן: "מנגנון ההאצה"). מטרת המנגנון לתמרץ את דרג ההנהלה בארגון ליזום, לקדם ולהוביל את הארגון לעסקאות שלעיתים קרובות יתבטאו בסיום העסקתו של אותו מנהל בארגון.

4. לאור זאת, ביקשה החברה להחיל את מנגנון ההאצה ביחס לקבוצת עובדים בדרג הנהלה בחברה, ולכן אישר דירקטוריון החברה לשנות את תנאי האופציות בהתאם.

5. החלת מנגנון ההאצה ניתן לכל דרג ההנהלה, למעט עובדי הנהלה לשעבר, עובדי הנהלה בהליכי פרישה או בחופשה ללא תשלום.

6. יודגש כי למעט החלת מנגנון ההאצה יתר תנאי האופציות לא שונו.

7. יודגש כי החברה פנתה מראש בטרם חל אירוע ה-EXIT, וכי מדובר באירוע עתידי שאינו ידוע נכון למועד הגשת הבקשה.

הבקשה:

לאשר כי החלת מנגנון ההאצה לא יהווה אירוע מס ויחול רצף מס.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. ככלל, הוספת מנגנון ההאצה בתוכנית ההקצאה, אינו פוסל אותו מלעמוד בתנאי הוראות סעיף  102 לפקודה והכללים מכוחו.

2. שימוש במנגנון ההאצה לא יהווה אירוע מס, הן במישור החברה, לעניין חבות ניכוי המס במקור, והן במישור עובדים. בכל מקרה המס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש כהגדרתו בסעיף  102(א) לפקודה (להלן: "מועד המימוש").

3. לעניין "תום התקופה" כהגדרת המונח בסעיף  102(א) לפקודה, יראו במועד ההקצאה המקורי של האופציות, כמועד ההקצאה, לכל דבר ועניין.

4. החברה תעדכן את תכנית האופציות במנגנון ההאצה ותשלח הודעות לפקיד השומה הרלוונטיים כנדרש בכללים מכוח סעיף  102 לפקודה.

5. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.