החלטת מיסוי 2983/16

מועד תחילת התושבות במקרה של העברת מרכז חיים לישראל לאחר קבלת תעודה עולה

1. העובדות:

1.1. בני הזוג נולדו במדינת אמנה והינם אזרחי ותושבי מדינת אמנה (להלן: המדינה הזרה").

1.2.לבני הזוג שלושה ילידים קטנים. בחודש ספטמבר 2010 הגיע הבעל לישראל על מנת להעתיק את מקום המגורים של בני הזוג  לישראל בהמשך אותה השנה. במועד זה, פנה הנישום למשרד הפנים ולמשרד הקליטה בישראל לשם קבלת תעודת זהות ותעודת עולה.

1.3. הבעל קיבל תעודה עולה וזהות בשנת 2010. בני הזוג החליטו שלא לעלות לישראל בשנת 2010.

1.4. בני הזוג רכשו דירה בישראל בשנת 2013.

1.5. ביום ה- 1 לאוגוסט 2014 הודיע הבעל למדינה הזרה כי הוא ומשפחתו עוזבים את המדינה הזרה ועולים לישראל.

1.6. עובר להגעתם לישראל בני הזוג מכרו את דירתם במדינה הזרה.

1.7. ביום ה 3 לאוגוסט 2014 העתיקו בני הזוג את מרכז החיים שלהם מהמדינה הזרה.

1.8. בשנת 2014 בני הזוג רשמו את ילדיהם ללימודים בישראל.

1.9. להלן פירוט מספר ימי השהייה של הבעל בישראל.

שנה                                                          הבעל – מספר ימי השהייה בישראל

2005                                                        8
2006                                                        7
2007                                                        10
2008                                                        0
2009                                                        11
2010                                                        24
2011                                                        8
2012                                                        32
2013                                                        53
2014 – עד ליום 3/8/2014                           24
2014 – מיום 4/8/14                                   148
2015                                                       333

2. הבקשה:

לאשר כי בני הזוג הינם תושבי ישראל לראשונה מיום ה- 3 לאוגוסט 2014, כמשמעות, המונח בסעיף 14(א) לפקודה.

3. תמצית הסדר המס ותנאיו:

3.1. יובהר, כי על אף העובדה כי הבעל קיבל תעודת עולה ממרכז הקליטה בשנת 2010, לאור העובדה כי הבעל לא העביר את מרכז חייו בפועל לישראל בשנת 2010, הבעל לא יחשב לתושב ישראל לראשונה ממועד קבלת תעודת העולה.

3.2. בני הזוג יחשבו לתושבי ישראל החל מיום ה 3 באוגוסט 2014 (להלן: "יום תחילת התושבות") ובלבד שמיום תחילת התושבות ימשיך להיות מרכז חייהם בישראל. ומיום תחילת התושבות ואילך ייחשבו כ "תושב ישראל לראשונה".

3.3. בני הזוג יהיו זכאים להטבות מכוח תיקון 168 לפקודה ויחולו עלייהם הוראות הסעיפים 14 ו- 97 לפקודה החל מיום תחילת התושבות בתקופה הקבועה בסעיפים אלו.

3.4. יובהר כי החלטה זו אינה מהווה אישור תושבות לצורכי מס, ולפקיד השומה שמורה, בין היתר, גם הסמכות לבחינת התושבות של בני הזוג.

3.5. במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.