החלטת מיסוי 3/11

החבות במס בגין שירותים משפטיים לתושבים זרים

העובדות:

1. חברת עורכי דין ישראלית (להלן: "החברה") רשומה כעוסק מורשה במע"מ.

2. החברה חתמה על הסכם למתן שירותי ייעוץ משפטיים (להלן: "השירותים") לחברת עורכי דין זרה (להלן: "תושב חוץ").

3. תושב החוץ אינו מקיים עסקים בישראל ואין הוא רשום כעוסק בישראל.

4. תושב החוץ קשור בהסכם להענקת שירותים משפטיים לחברה זרה אחרת (להלן: "החברה הזרה"), ולצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה התקשר בהסכם עם החברה.

5. החברה הזרה רשומה בחו"ל, אין לה נכסים בישראל ואין היא מנהלת הליכים משפטיים בישראל.

6. בתמורה לשירותים, המוענקים על ידי החברה לתושב החוץ, ישלם תושב החוץ לחברה דמי ייעוץ על בסיס שנתי.

הבקשה:

אישורנו כי בשל השירותים שמעניקה החברה לתושב החוץ חל מע"מ בשיעור אפס.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. בהתאם לסעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ ו תקנות 12 ו-12א לתקנות מע"מ, יחול מע"מ בשיעור אפס על השירותים הניתנים ע"י החברה לתושב החוץ, אם השירותים האמורים מתייחסים לעסקאות, נכסים, הליכים הנמצאים בחו"ל, ובנוסף לא קיימת כל זיקה בין השירות לישראל, לנכס בישראל ו/או לתושב ישראל בישראל, ובכפוף לקיום התנאים להלן:

1.1 מקבל השירות הינו בגדר "תושב חוץ" כהגדרתו בס'  30(ג) לחוק מע"מ: "תושב חוץ כהגדרתו בסעיף  1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל".

"תושב חוץ", לעניין חבר בני אדם, מוגדר בסעיף  1 לחוק מע"מ כ"חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל".

1.2 מתקיימים התנאים הקבועים בתקנה  12 לתקנות מע"מ, דהיינו קיים הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה, וכמו כן בספרי העוסק נרשמו מחיר העסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע בו שולמה.