החלטת מיסוי 30/07

העדר מוסד קבע

העובדות:

1. חברה תושבת חוץ נמנית על קבוצה רב לאומית (להלן: "הקבוצה").

2. החברה עוסקת, בין היתר, ברכישת חלפים, משומשים או פגומים (להלן: "החלקים"), אשר סופקו ללקוחות של הקבוצה ואשר הוחזרו על ידי הלקוחות לאחר שימוש ו/או שנתגלו כפגומים. החלקים משופצים על ידי צד ג' (להלן: "המשפצים") ונמכרים חזרה ללקוחות הקבוצה. שיפוץ החלקים על ידי המשפצים אינו מבוצע בישראל.

3. החברה משנעת את החלקים דרך מחסן בישראל (להלן: "המחסן"). המחסן מושכר מצד שלישי לא קשור לקבוצה וירוכזו בו החלקים לפני המשלוח לחו"ל.

4. הטיפול ברכישת החלקים ייעשה באמצעות המערכת האוטומטית של הקבוצה המנוהלת ומופעלת מחוץ לישראל.

5. החברה מתכוונת לעשות שימוש במחסן בישראל, אך ורק לצורך האחסנה האמורה של חלקי החילוף של החלקים.

6. הסכמי רכישת חלקי חילוף, הסכמי שיפוץ החלקים, הסכמים הנוגעים לתובלה ולאחסון החלקים, והסכמים בנוגע למכירת החלקים, נערכים וייערכו מחוץ לישראל.

פרטי הבקשה:

לקבוע כי פעילות החברה בישראל, כפי שתוארה לעיל, אינה יוצרת לחברה מוסד קבע בישראל.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי הפעלת המחסן בישראל, בשל עצמה, לא תיחשב כמקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי החברה.

2. החברה אינה עוסקת ולא תעסוק בעתיד בפעילות נוספת כלשהי בישראל מעבר למפורט באישור.

3. לא יהיה בישראל אדם המוסמך לחתום על חוזים בשל החברה.

4. אין לראות בקביעה הנ"ל אישור מפורש או משתמע בדבר מחירי העברה שייקבעו בין החברה לבין חברות הקבוצה.