החלטת מיסוי 30/08

הצעת רכש מציבור בבורסה (בהסכם)

העובדות:

1. חברה א' הינה חברה ציבורית תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובבורסת  NASDAQ בארה"ב (להלן: "החברה").

2. בכוונת בעל השליטה בחברה לפנות לשאר בעלי המניות בה (להלן: "הרוכש" ו"הניצעים", בהתאמה), בדרך של הצעת רכש מיוחדת, במטרה לרכוש עד 10% נוספים מהון המניות המונפק של החברה, והכל בהתאם להוראות הפרק השני לחלק השמיני של חוק החברות ובהתאם לתנאים שבמתאר הצעת הרכש (להלן: "הצעת הרכש" ו"מתאר הצעת הרכש", בהתאמה).

3. על פי מתאר הצעת הרכש, הרוכש מציע לרכוש מכל אחד מהניצעים את מניות החברה המוחזקות על ידו, חלקן או כולן, בתמורה למחיר הרכישה המוצע על ידו (להלן: "התמורה") ובתנאי כי סך המניות הנרכשות לא יעלה על 10% מהון המניות הנפרע והמונפק של החברה.

4. הרוכש מינה נאמן משלם מטעמו (להלן: "הנאמן המשלם"), אשר יעביר את התמורה בגין המניות הנרכשות לניצעים בישראל ולניצעים בחו"ל.

5. הניצעים יהיו בעלי מניות, אשר רכשו את מניותיהם לאחר רישומן בבורסה ואשר אינם בעלי שליטה, כהגדרת המונח בסעיף  3(ט) לפקודה (להלן: "בעלי מניות מהציבור").

6. הצעת הרכש תתבצע כעסקה מחוץ לבורסה, אשר במסגרתה ניתן יהיה לסווג את סטטוס בעלי המניות מהציבור שנענו להצעת הרכש בהתאם להצהרותיהם.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר ניכוי המס במקור אשר יחול על הנאמן המשלם שמונה מטעם הרוכש, בשל התמורה שתשולם לבעלי מניות מהציבור אשר נענו להצעת הרכש.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי הסדר המס אינו קובע את סיווג אירוע המס ו/או את סיווגה של ההכנסה ו/או את סכומה של ההכנסה ואופייה בידי כלל הניצעים. יחד עם זאת, ניכוי המס במקור בגין התמורה שמשולמת לבעלי המניות מהציבור שימכרו את מניותיהם במסגרת הצעת הרכש, יהא בהתאם לסעיף 164 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") ובהתאם לשיעורים המפורטים בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת ני"ע, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 (להלן: "תקנות ניכוי במקור") ובכפוף לאמור בהוראות הקבועות להלן.

2. נקבע כי ניכוי המס במקור לבעלי מניות מהציבור במועד תשלום התמורה, יהא כדלקמן:

2.1 התמורה המשולמת למוסדות כספיים ישראלים (להלן: "מוסדות כספיים ישראלים") המחזיקים במניות החברה עבור בעלי מניות מהציבור אשר נענו להצעת הרכש תהא פטורה מניכוי מס במקור. הנאמן המשלם יעביר את התמורה כאמור במלואה למוסדות הכספיים הישראלים, בצירוף הודעה כי מדובר בתמורה ברוטו אשר לא נוכה ממנה מס במקור. הזיהוי יתבצע ע"י הצהרה שתועבר ע"י המוסדות הכספיים הישראלים, לפיה מדובר במוסד כספי ישראלי המחזיק במניות החברה בעבור בעלי מניות מהציבור.

2.2 התמורה המשולמת למוסדות כספיים זרים (להלן: "מוסדות כספיים זרים") בעבור מוסדות כספיים ישראלים המחזיקים במניות החברה עבור בעלי מניות מהציבור אשר נענו להצעת הרכש תהא פטורה מניכוי מס במקור. הנאמן המשלם יעביר את התמורה כאמור במלואה למוסדות הכספיים הזרים בעבור המוסדות הכספיים הישראלים, בצירוף הודעה כי מדובר בתמורה ברוטו אשר לא נוכה ממנה מס במקור. הזיהוי יתבצע ע"י הצהרה שתועבר ע"י המוסדות הכספיים הישראלים, לפיה מדובר במוסד כספי ישראלי המחזיק במניות החברה בעבור בעלי מניות מהציבור.

2.3 התמורה המשולמת למוסדות כספיים זרים בעבור בעלי מניות מהציבור, אשר נענו להצעת הרכש, ואשר אינם מחזיקים את מניות החברה באמצעות מוסדות כספיים ישראלים, תפוצל עפ"י זהות המוכר ויחולו ההוראות הבאות:

 

2.3.1 התמורה המשתלמת לבעלי מניות מהציבור תושבי חוץ המחזיקים במניותיהם באמצעות מוסדות כספיים זרים ואשר הצהירו על תושבותם ועל זכאותם לפטור (טופס 2402), תהא פטורה מניכוי מס במקור. לפיכך, הנאמן המשלם יעביר את חלק התמורה כאמור במלואה למוסדות הכספיים הזרים, בצירוף הודעה כי מדובר בתמורה ברוטו אשר לא נוכה ממנה מס במקור.

2.3.2 מהתמורה המשתלמת לשאר בעלי המניות מהציבור אשר מחזיקים במניותיהם באמצעות מוסדות כספיים זרים, ינכה הנאמן המשלם, מס במקור בהתאם לשיעור הקבוע בתקנות ניכוי במקור. לפיכך, הנאמן המשלם, יעביר את חלק התמורה כאמור בניכוי המס למוסדות הכספיים הזרים, בצירוף הודעה כי מדובר בתמורה נטו לאחר ניכוי מס במקור.

3. נקבע כי ניכוי המס במקור יבוצע באמצעות הרוכש או על ידי הנאמן המשלם מטעמו. אולם, נקבע כי הרוכש הינו ה"חייב" כהגדרתו בתקנות ניכוי במקור והוא ישא במלוא האחריות לביצוע ניכוי המס במקור לפי החלטת המיסוי והעברתו לפקיד השומה, בכפוף להוראות הקבועות בתקנות ניכוי במקור.

4. נקבע, כי האישור אינו חל לגבי התמורה עבור מניות ו/או אופציות, שהוראות  סעיפים 3(ט) או 102 לפקודה חלות עליהן.

5. במסגרת האישור נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.