החלטת מיסוי 3006/19

החלטה בדבר קביעת מחיר השוק בגין עסקת מתן שירותים מחברה ישראלית

1. רקע עובדתי:

1.1. ישות תושבת מדינה זרה העוסקת בפעילות ציבורית (להלן: "הישות הזרה") מוחזקת ע"י תושבים זרים.
1.2. בהתאם לאופי פעילותה הישות הזרה פטורה ממס במדינת תושבותה.
1.3. הישות הזרה הקימה חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה" או "החברה הישראלית") במטרה לספק שירותים לישות הזרה.
1.4. מייסדי הישות הזרה מגיעים בתדירות נמוכה לישראל, לצרכי מעקב אחרי פעילות החברה בישראל וכן נמצאים בקשר ישיר עם עובדי החברה הישראלית.
1.5. השירותים שמספקת החברה לישות הזרה כוללים בין היתר:

1.5.1.  פרסום תכניותיה הרבות והגברת המודעות בקרב גופים פוטנציאלים בישראל.
1.5.2. ארגון כנסים ואספות לצורך הסברה בקרב קהילות שונות בארץ.
1.5.3. שמירת קשר ומעקב אחר יישום התכניות ע"י הגופים השונים שקיבלו תרומות בארץ.
1.5.4.  טיפול בהסדרת ביקורי אישים מהישות הזרה בישראל.

1.6.  לחברה משרד בישראל וכ- 3 עובדים.

2. הבקשה:

קביעת מחיר ההעברה בגין מתן השירותים בין החברה הישראלית לישות הזרה (להלן: "הסדר המס").

3. החלטה:

הסדר המס אשר יחול לגבי מתן השירותים לקרן בהתאם לסמכות המנהל לפי סעיף 85א(ד) לפקודת מס הכנסה הינו כדלקמן:
3.1. שיטת מחירי העברה שנבחרה היא שיטת שיעור הרווחיות בהתאם לתקנה 2(א)2(א) לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז 2006- ושיעור הרווח התפעולי שנקבע הינו של 10% מסך כל ההוצאות הישירות והעקיפות.
3.2.  לעניין זה, "הרווח התפעולי" משמעו כפי שנקוב בדוחות החשבונאיים של החברה ולפני התאמת ההוצאות כנדרש בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
3.3. לחברה לא ייווצרו הוצאות מימון מעל 10% מסך הרווח התפעולי על פני תקופת האישור.
3.4. ההכנסה החייבת של החברה תקבע בכל שנה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והוראות כל דין החל בישראל, בכפוף לאמור בהסדר זה.
3.5. אישור זה ניתן לתקופה של שלוש שנים.

במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.