החלטת מיסוי 32/08

זיכוי ממס זר

העובדות:
1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") מחזיקה ב-50% מהזכויות בחברה תושבת מדינה זרה (להלן: "החברה הזרה").
2. החברה הזרה מחזיקה ב-75% מהזכויות בחברה תושבת מדינה זרה (להלן: "חברת הבת הזרה").
3. חברת הבת הזרה תחזיק בשלוש שותפויות זרות בשיעור של – 100%, 94% ו-67% מהזכויות (להלן: "השותפויות הזרות").
4. רווחיהן של השותפויות הזרות יהיו כפופים למיסים הבאים: מס מסחר המשולם ע"י השותפויות הזרות על רווחיהן, בשיעור מרבי של 14%. בנוסף, יוטל מס חברות על רווחיה של חברת הבת הזרה, בשיעור של 15.82% (להלן: "מסי החוץ").

5. השותפויות הנן שקופות לצורכי מס. הכנסותיהן מחויבות במס בידי בעלי הזכויות בהן, ובעת חלוקת הרווחים מהשותפויות לחברות לא חל אירוע מס. אופן מיסוי זה המסווג את השותפות כישות שקופה לצורכי מס, נקבע הן לעניין ההכנסות השוטפות של השותפויות, והן לעניין רווחי הון. עסקה בין בעלי הזכויות בשותפות לשותפות אינה כלולה בבסיס המס.

פרטי הבקשה:

נתבקשנו לאשר כי כנגד המס החל על החברה בגין הדיבידנד המגולם כהגדרתו בסעיף 126(ג) לפקודה, אשר חולק מחברת הבת הזרה ומהחברה הזרה, תהיה זכאית החברה לדרוש כזיכוי את מיסי החוץ אשר הוטלו על ההכנסה ממנה שולם הדיבידנד בהתאם להוראות פרק שלישי סימן ב' לפקודה ובלבד שיתקיימו בעניינה יתר הוראות סעיף 126(ג) לפקודה.

 
החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי לעניין סעיף 126(ג) לפקודה יכלול המונח "הדיבידנד המגולם" את סכום ההכנסה מדיבידנד בתוספת המיסים הזרים, לרבות מס מסחר.
2. החלטה זו לא דנה בהיבטי מיסוי אחרים לחברות למעט לעניין הוראות סעיף 126(ג) לפקודה.