החלטת מיסוי 33/06

התאמת תוספת המימוש באופציות שהוקצו לפי סעיף 102 לפקודה עקב חלוקת דיבידנד (בהסכם)

העובדות:

1. חברה ציבורית תושבת ישראל שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בישראל (להלן: "החברה"), הקצתה לעובדיה ולעובדי החברות הבנות שלה (שהן תושבות ישראל) אופציות הניתנות למימוש למניותיה, בהתאם להוראות סעיף  102 לפקודה במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן (להלן: "אופציות 102 רווח הון").

2. במסגרת ההקצאה נקבע מראש מנגנון התאמה לתוספת המימוש במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן על ידי החברה, בתקופה שממועד הקצאת האופציות ועד למימושן למניות (להלן: "מנגנון ההתאמה בתוכנית").

3. מנגנון ההתאמה בתוכנית נקבע על מנת לשמר את שווי ההטבה של העובדים, כפי שנקבע במועד ההקצאה, בגין ירידת מחיר המניה של החברה כתוצאה מחלוקת הדיבידנד.

4. ניירות הערך הנסחרים של החברה אינם כוללים אופציות הניתנות למימוש למניות.

5. הבורסה לניירות ערך קובעת את שער המניה ביום ה-EX על פי נוסחה הלוקחת בחשבון את סכום הדיבידנד המחולק נטו (בניכוי מיסים של יחידים) (להלן: "מנגנון ההתאמה בבורסה").

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר מיסוי האופציות 102 רווח הון בשל מנגנון ההתאמה בתוכנית.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. החלטת המיסוי מתייחסת לאופציות 102 רווח הון שלא מומשו עד למועד הפניה לקבלת החלטת המיסוי.

2. ביצוע מנגנון ההתאמה בתוכנית לגבי האופציות 102 רווח הון, כשלעצמו, לא יהווה הפרה של כללי התוכנית או אירוע מס.

3. אם מנגנון ההתאמה בתוכנית מיטיב עם העובדים ביחס למנגנון ההתאמה בבורסה, הרי שההפרש ייחשב בידי העובדים כמרכיב של הכנסת עבודה ויתווסף למרכיב הכנסת העבודה במסלול רווח ההון לפי סעיף  102(ב)(3) לפקודת מס הכנסה.

4. החברה אישרה כי בכל הנפקה עתידית של אופציות נוספות (לעובדים ו/או לציבור) היא תכלול את מנגנון ההתאמה בתוכנית גם לגבי האופציות הנוספות.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.