החלטת מיסוי 33/08

זיכוי בגין מס זר על אופציות במסלול רווח הון

זיכוי בגין מס זר על אופציות במסלול רווח הון

העובדות:
1. יחיד תושב ישראל (להלן: "היחיד") הועסק בחברה ישראלית החל משנת 2003.
2. היחיד עזב את ישראל בפברואר 2006 (להלן: "חודש המעבר") והחל לעבוד בחברת בת של החברה הישראלית (להלן: "החברה הזרה"). אל היחיד הצטרפה בת זוגתו מיד עם עזיבתו את ישראל.
3. החברה הזרה היא תושבת מדינת אמנה (להלן: "המדינה הזרה").
4. היחיד הינו תושב מדינת האמנה החל משנת המס 2006, ומגיש דו"ח לרשויות המס של אותה מדינה.
5. החברה הקצתה ליחיד אופציות במסגרת מסלול רווח הון מכוח סעיף 102 לפקודה (להלן: "האופציות").

6. היחיד קיבל בחו"ל מניות חסומות למניות החברה הזרה בשנת המס 2007.

פרטי הבקשה:
בין היתר נתבקשנו לקבוע את חבות המס בישראל של היחיד: בגין האופציות שהוענקו לו בישראל ובחו"ל.
החלטת המיסוי ותנאיה:
1. שיעור המס שיחול על סכום הרווח החייב במס בישראל יהיה 25%.
2. מסי החוץ שהוטלו על סכום הרווח החייב שהופק מחוץ לישראל הנובע ממימוש האופציות, יותרו בזיכוי כנגד המס החל בישראל על הרווח החייב מחוץ לישראל.
3. עודף המס הזר הנובע ממיסוי האופציות (להלן: "עודף הזיכוי") לא יותר בזיכוי כנגד המס החל בישראל על הכנסות אחרות שיפיק היחיד בשנת המס. כמו כן, לא יחולו לגבי עודף הזיכוי הוראות סעיף 205א לפקודה.
4. ההחלטה לא דנה במיסוי המניות החסומות שהוענקו ליחיד בהיותו תושב חוץ.