החלטת מיסוי 3311/18

השקעה בחברת מטרה על ידי שותפות

העובדות:
1. שותפות של יחידים (להלן: "השותפות") הוקמה לטובת ביצוע השקעה בחברת הזנק (להלן: "חברת המטרה") בהתאם להוראות סעיף 20 בהוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע¹ (להלן: "הוראת השעה"). בהסכם שנחתם בין השותפות לחברת המטרה נקבע כי תמורת סכום ההשקעה תקצה חברת המטרה לשותפות מניות.

2. חלק מהשותפים בשותפות החזיקו עבור אחרים, בנאמנות, יחידות השתתפות בשותפות. כמו כן, חלק מהשותפים עומדים בהגדרת "קרוב" כמשמעותה בסעיף 20(א) להוראת השעה.

3. השותפים בשותפות הצהירו, בין היתר, את ההצהרות שלהלן:

3.1. השותפות תבצע השקעה אך ורק בחברת המטרה שנקבעה ולא בחברות אחרות.
3.2. הימנעות ממס או הפחתת מס אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה בחברת המטרה.
3.3. חברת המטרה עומדת בהגדרה הקבועה בהוראת השעה.
3.4. מניותיה של חברת המטרה המוקצות לשותפות, יירשמו על שם השותפות ולא על שם השותפים.

פרטי הבקשה:
השותפות ביקשה לאשר את תחולת הוראות סעיף 20 בהוראת השעה בנוגע לכל אחד מהשותפים בגין ההשקעה המזכה במניות חברת המטרה באמצעות השותפות, כל שותף על פי חלקו בשותפות.

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי סעיף 20 להוראת השעה יחול על כל אחד מהשותפים על פי חלקו בגין ההשקעה המזכה במניות חברת המטרה(המוחזקות על ידי השותפות)בכפוף לאמור להלן:

1.1. השותפות תחזיק במניות של חברת המטרה והשותפים יחזיקו ביחידות ההשתתפות של השותפות לכל אורך "תקופת ההטבה", כמשמעותה בסעיף 20(א) בהוראת השעה.
1.2. השותפות לא תבצע הקצאות נוספות ו/או השקעות נוספות ו/או השקעות מזכות עתידיות נוספות ולא תבצע כל פעילות עסקית נוספת למעט ביצוע ההשקעה המזכה כאמור בהסכם.                                                          1.3. השותפים מתחייבים ששיעור החזקתם בשותפות לא ישתנה לכל אורך "תקופת ההטבה".
1.4. במקרה של הפרת אחד או יותר מהאמור בסעיפים 1.4 – 1.3 לעיל, השותפות וכל אחד מהשותפים ידווחו לפקיד השומה בגין הפרת התנאי על ההשקעה המזכה של השותפות וכל אחד מהשותפים יגיש דוח אישי מתקן, בו הוא מבטל את הניכוי שניתן לו. נקבע כי גם אם אחד מהשותפים מימש את חלקו או אם השותפות מימשה חלק מהשקעתה, יהווה הדבר הפרה של כלל ההשקעה המזכה לכל השותפים. לעניין זה, לא יראו ב"מכירה שלא מרצון" כמשמעותה בסעיף 103 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ,כהפרה ויחולו הוראות סעיף 2.5.2 לחוזר מס הכנסה 2017/2 בעניין זה.
1.5. כל אחד מהשותפים, לרבות אלה שיחידות ההשתתפות שלהם מוחזקות באמצעות נאמן, יגיש דוח אישי לצורכי מס על הכנסותיו בהתאם לאמור בסעיף 131 לפקודה (להלן: "הדוח האישי") בכל שנה בה מוחזקות המניות שהוקצו בגין ההשקעה המזכה. נוסף על כך, כל אחד מהשותפים, לרבות אלה שיחידות ההשתתפות שלהם מוחזקות באמצעות נאמן, יצרף לדוח האישי את טופס מספר 5950 והנספח לטופס וכן את טופס מספר 5951.
1.6. בחישוב סכום ההשקעה המרבי, כמשמעותו בסעיף 20(ב) בהוראת השעה, יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של השותף בחברת המטרה, הן באמצעות השותפות (על פי חלקו היחסי בהשקעה המזכה), הן במישרין, וכן השקעות כאמור שביצע קרובו בחברת המטרה.

2. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.

 


1 כאמור בפרק ז' בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה) , התשע"א – כנוסחו לאחר תיקון 5.