החלטת מיסוי 3625/15

ניכוי מס במקור בגין עסקת מכר חוזר במניות - REPO (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל ׁלהלן: "החברה המחזיקה"ׂ) מחזיקה במניות חברה אחרת הנסחרות בבורסה (להלן: "החברה המוחזקת").
2. החברה המחזיקה התקשרה בהסכם מסגרת (להלן: "ההסכם מסגרת") עם גופים פיננסים תושבי חוץ (להלן: "הגופים הפיננסיים") באחוזים זהים בעסקה הלוואה פיננסית אשר עיקריה להלן:

2.1. החברה המחזיקה קיבלה ההלוואה מהגופים הפיננסיים (להלן: "עסקת ההלוואה"). עסקת ההלוואה הינה לפרק זמן של מספר שנים (להלן: "תקופת העסקה").
2.2. לצורך תיחום החשיפה של הגופים הפיננסים במסגרת הסכם המסגרת הועברו מניות החברה המוחזקת, על שם הגופים הפיננסיים (להלן: "מניות לתיחום חשיפה"). הגופים הפיננסיים רשאים לבצע כל פעולה במניות לתיחום חשיפה לרבות מכירתם לאחר, בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם מסגרת. המניות לתיחום חשיפה תושבנה אל החברה המחזיקה בתום תקופת העסקה.
2.3. במידה ובמהלך תקופת העסקה יחולק דיבידנד על ידי החברה המוחזקת, ישלמו הגופים הפיננסיים לחברה המחזיקה סכום בגובה הדיבידנד שהייתה החברה המחזיקה מקבלת באותו מועד בשל המניות לתיחום חשיפה אילו לא הייתה מעבירה אותן לגופים הפיננסים (להלן: "תחליף דיבידנד").
2.4. בנוסף החברה המחזיקה התקשרה בעסקה עתידית מסוג PUT (להלן: "עסקת ה PUT") המבטיחה כי השווי המינימלי למניות לתיחום חשיפה בתוספת ההגנה הכספית הניתנת באמצעות מרכיב עסקת ה PUT יהא בגובה התחייבויות החברה המחזיקה להחזר קרן ההלוואה וסכום הריבית שהיא נושאת. במסגרת עסקת ה PUT תהא זכאית החברה המחזיקה לסכום כספי ככל ומחיר המניות לתיחום החשיפה ירד ממחיר שנקבע בהסכם המסגרת בגובה סכום הירידה.
2.5. טרם מועד תום תקופת העסקה על החברה המחזיקה להודיע על אופן סיום העסקה והחזרת ההלוואה יכול ויהיה כמפורט להלן:

2.5.1. בסליקה כספית תיפרע יתרת החוב של החברה המחזיקה כלפי הגופים הפיננסיים ותושבנה המניות לתיחום החשיפה אל החברה המחזיקה (להלן: "סליקה כספית").
2.5.2 . בסליקה פיזית תזוכה החברה המחזיקה בשווי המניות לתיחום החשיפה למועד תום תקופת העסקה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם (להלן: "סליקה פיזית").

הבקשה:

סיווג לצורכי מס של הפעולות שנערכות בקשר עם הסכם המסגרת מול הגופים הפיננסיים וקביעת שיעור הניכוי המס במקור בגינם.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. ככלל העברת ניירות ערך מסווגת כעסקת מכירה והינם אירוע מס לכל דבר ועניין, החייבים במס במועד המכירה.
2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, הסכם המסגרת יסווג כעסקת הלוואה והעברת המניות לתיחום חשיפה תהא עסקת השאלה ותחולנה לגביהם הוראות המיסוי כמפורט בהחלטת מיסוי זו, בהתקיים בתקופת העסקה כל התנאים שלהלן:

2.1. המניות לתיחום חשיפה ניתנו לצורך תיחום חשיפה של הגופים הפיננסיים במסגרת העסקה (עסקת ההלוואה ועסקת ה PUT).
2.2. נקבע בהסכם המסגרת כי לבקשת החברה המחזיקה בתום תקופת העסקה יוחזרו המניות לתיחום חשיפה מהמוסדות הפיננסים לחברה המחזיקה (להלן: "המכר החוזר").
2.3. המניות לתיחום חשיפה הוחזרו לחברה המחזיקה בתום תקופת העסקה.
2.4. המניות לתיחום חשיפה שיוחזרו במכר החוזר יהיו זהות בכמות ובזכויותיהם למניות לתיחום חשיפה שנתנו בתחילת תקופת העסקה.
2.5. סכום קרן ההלוואה בתוספת הריבית מובטח באמצעות שווי המניות לתיחום חשיפה עד מועד החזרתן לחברה המחזיקה במכר החוזר ושווי האופציות.
2.6. מועד המכר החוזר נקבע לתום תקופה העסקה.
2.7. עסקת המכר החוזר מתבצעת מול הגופים הפיננסים.
2.8. העברת המניות לתיחום חשיפה למוסדות הפיננסים מתבצעת במקביל לקבלת קרן ההלוואה.
2.9. במועד המכר החוזר, תיפרע קרן ההלוואה בתוספת הריבית שנצברה על ידי החברה המחזיקה למוסדות הפיננסים.

3. בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 2 לעיל יסווגו ההכנסות מהסכם המסגרת כמפורט להלן:

3.1. ניכוי מס במקור בגין תשלום הסכומים המסווגים כריבית יהא בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005, (להלן: "תקנות ניכוי מריבית"), הוראות הפקודה.
3.2. כאמור, העברת המניות לתיחום חשיפה הכלולה בהסכם המסגרת תסווג כעסקת השאלה לכל דבר ועניין. מובהר כי, לעניין סיווג תחליף הדיבידנד, ככל וסיווג ההשאלה הינה השאלה מוטבת יחולו כל הכללים האמורים בפקודה והתקנות מכוחה לרבות האמור בתקנה 4(ה) לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית), התשס"ג 2002.
3.3. ההכנסות מעסקת הפורוורד שנועדו לגידור המניות לתיחום חשיפה יסווגו בדומה לסיווג ההכנסות מהמניות לתיחום חשיפה לו היו נמכרות בידי החברה המחזיקה.
3.4. בגין עסקת ה PUT יחושב רווח ההון או הפסד הון בידי החברה המחזיקה בהתאם לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.

4. במידה והעברה אינה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 2 לעיל או בסליקה פיזית יראו בהעברת מניות לתיחום חשיפה כמכירה ויחולו ההוראות כדלהלן:

4.1. יום המכירה של המניות לתיחום חשיפה בידי החברה המחזיקה יהא במועד הפרת התנאים הקבועים בסעיף 2 או במועד הסליקה הפיזית כמוקדם (להלן: "יום המכירה"). מובהר כי עד יום המכירה יחולו הוראות סעיף 3.3 לעיל.
4.2. התמורה במכירת המניות תהא השווי בו זוכתה החברה המחזיקה בגין המניות לתיחום חשיפה כנגד קרן ההלוואה וסכום הריבית או שווי המחיר בבורסה בתום יום המסחר ביום המכירה, כגבוה מבניהם. על אף האמור, ככל שהחברה המחזיקה במסגרת ההסכם מזוכה על שווי המניות כפונקציה של שווי המניות בעסקאות שבוצעו על ידי הגופים הפיננסים במהלך יום המכירה או סמוך לו תיחשב התמורה במכירה כשווי בו זוכתה החברה המחזיקה.
4.3. יודגש כי מתשלום הריבית לגופים הפיננסים ינוכה במקור ביום המכירה בהתאם לתקנות ניכוי מריבית.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.