החלטת מיסוי 3652/11

החלפת מניות של חברה זרה במניות של חברה ציבורית זרה (בהסכם)

העובדות:

 1. החברה הינה חברה פרטית תושבת מדינה זרה, העוסקת בתחום האנרגיה הסולארית. רוב בעלי המניות בחברה הינם תושבי חוץ ומיעוט בעלי מניות הינם יחידים וחברות תושבי ישראל (להלן:"בעלי המניות תושבי ישראל").
 2. לחברה אין נכסים ו/או פעילות בישראל למעט החזקה במניות חברה תושבת ישראל ששווייה הינו נמוך מ-10% מסך שווי החברה כולה.
 3. החברה הקולטת הינה חברה תושבת מדינה זרה, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך באותה מדינה (להלן: "החברה הציבורית"). לחברה הציבורית אין כל פעילות עסקית והיא נחשבת כ"שלד בורסאי".
 4. בכוונת החברה, החברה הציבורית ובעלי הזכויות בהן לבצע החלפת מניות, באופן שבו בעלי המניות בחברה יעבירו את כל מניותיהם בחברה לחברה הציבורית בתמורה להקצאת מניות בחברה הציבורית (להלן: "החלפת המניות").
 5. למעט המניות המוקצות לא תינתן לבעלי מניות בחברה כל תמורה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין.
 6. מיד לאחר החלפת המניות תבצע החברה הציבורית גיוס הון בבורסה לניירות ערך במדינה הזרה.

פרטי הבקשה:

 1. בעלי המניות תושבי ישראל מבקשים אישור לדחיית אירוע המס בגין התמורה במניות המוקצות שהוענקה להם בחברה הציבורית, בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה. יוער, כי החלטת המיסוי לא טיפלה בבעלי הזכויות האחרים בחברה שלא היו חלק מהבקשה לדחיית אירוע המס.
 2. לקבוע את מועד החלפת המניות.

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. נקבע, כי על החלפת מניות החברה במניות החברה הציבורית יחולו הוראות סעיף104ח לפקודה לרבות התקנות מכוחו והוראות החלטת המיסוי, כך שהחלפת המניות לא תהווה אירוע מס במועד החלפת המניות.
 2. נקבע, כי מועד החלפת המניות יהא מועד החתימה על הסכם החלפת המניות או המועד המאוחר מבין מועדי אישור עסקת החלפת המניות באסיפות הכלליות של החברה הציבורית והחברה, ככל שנדרש אישור כאמור על פי דין או על פי הסכם, לפי המאוחר (להלן: "מועדהחלפת המניות").
 3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות, כגון: הפקת המניות המוקצות של בעלי המניות תושבי ישראל בידי נאמן, חובת הדיווח של הנאמן ואופן העברת המס במכירת המניות לפקידי השומה ותנאים נוספים.