החלטת מיסוי 3663/12

שותפות שהיא מפעל מועדף (בהסכם)

העובדות:

  1. שותפות תושבת ישראל (להלן: "השותפות") המוחזקת כולה על ידי חברות תושבות ישראל עוסקת במתן עבודות ייצור עבור לקוחותיה.
  2. השותפות מחזיקה במפעל תעשייתי למתן עבודות ייצור ייחודיים עבור השותפים בה וכן עבור לקוחות נוספים.

 

פרטי הבקשה:

  1. לאשר כי השותפות היא "חברה מועדפת", כמשמעותה בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט‑1959 (להלן: "החוק").
  2. לאשר כי המפעל שבבעלות השותפות הוא "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.
  3. לאשר כי עבודות הייצור המבוצעות על ידי השותפות מהווים "רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות מכוחו.

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. השותפות תיחשב "חברה מועדפת", כהגדרתה בסעיף 51 לחוק, ובתנאי שתהא שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות, ששותפות בה רק חברות שהתאגדו בישראל.
  2. נקבע שיראו במפעל שבבעלות השותפות "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.
  3. יראו בעבודות הייצור המבוצעות במפעל על ידי השותפות מהווים "רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות מכוחו.
  4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.