החלטת מיסוי 37/08

סיווג הכנסה של תושב חוץ

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן- "החברה הישראלית") פועלת בתחום הקניית כישורים וניסיון בניהול תיק השקעות בשוק ההון באמצעות אתר אינטרנט ייעודי (להלן- "האתר")

2. האתר מאפשר הדמיית ניהול תיקי השקעות בבורסות זרות, ומתעדכן בזמן אמיתי (real time) בנתוני אותן בורסות.

3. השימוש באתר מחויב בתשלום דמי שימוש על ידי המשתמש לכל תיק השקעות ובהתאם לתקופת השימוש (יום, שבוי, חודש) והכל- כפי שנקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת.

4. על מנת לעודד את השימוש בתוכנה, להגדיל את היקף המשתמשים ובדרך זו לאפשר למשתמשים חסרי ניסיון ללמוד מיכולותיהם ומביצועיהם של משקיעים אחרים, בסוף כל תקופת שימוש נקבע "משקיע מצטיין" (להלן- "המשתמש").

5. המשתמש זכאי לפרס בשיעור קבוע, כפי שנקבע על ידי הנהלת המיזם מעת לעת (להלן- "המענקים").

פרטי הבקשה:

נתבקשנו לקבוע את אופן מיסוי ההכנסות מתשלום המענקים למשתמשים באתר, תושבי ישראל ותושבי החוץ.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. המענקים יסווגו כהכנסות מהגרלות, הימורים ופרסים, על פי סעיף 2א לפקודה.

2. המענקים יהיו חייבים במס בישראל בידי תושבי חוץ בהתאם לכלל מקום המקור בסעיף 4א(א)(11) לפקודה.

3. תשלום המענקים יהא פטור מחובת ניכוי במקור עד לגובה תקרת הפטור, על פי סעיף 9(28) לפקודה וצו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהגרלות, הימורים או פעילות נושאת פרסים).

4. מובהר כי תקרת הפטור תיבחן עבור כל מענק בנפרד.

5. במידה והמשתמש הינו תושב מדינה עימה חתומה ישראל על אמנה למניעת מסי כפל (להלן- "האמנה"), יחולו ההוראות הבאות:

5.1 המענקים יהיו פטורים ממס אם המענקים מסווגים באמנה כ"הכנסה אחרת".

5.2 המענקים יהיו חייבים במס בהתאם להוראות האמנה, אם האמנה כוללת הסדר ייחודי לגבי הכנסות מהגרלות והימורים.

5.3 בכל מקרה אחר, יהיו המענקים חייבים במס בישראל, כהכנסה של תושב חוץ שהופקה בישראל, ויחולו לגביהם הוראות כל דין.