החלטת מיסוי 3936/15

החבות במע"מ של מתן שירותים משפטיים בנוגע לתביעה המתנהלת בחו"ל (בהסכם)

העובדות:

א. תושב ישראלי (להלן: "הלקוח") הגיש תביעה כנגד תושב חוץ (להלן: "התביעה"). התביעה מתנהלת בחו"ל, הואיל וכנגד הנתבע לא קיימת עילת תביעה בארץ.

ב. התביעה מנוהלת על ידי משרד עורכי דין ישראלי (להלן: "המשרד").

ג. בנוסף למשרד פועלים בשם הלקוח גם עורכי דין זרים מהמדינה בה מנוהלת התביעה (להלן: "המשרד הזר").

ד. תשלום שכר הטרחה מבוסס על הצלחה בפועל. שכר הטרחה, ככל ויתקבל, יחולק בין המשרד למשרד הזר באופן יחסי לפי אחוזים שהוסכמו, ולא על סמך שעות עבודה מושקעות או תמחור שירותים שבוצעו. שכר הטרחה ישולם למשרד הזר אשר יעביר למשרד בישראל את חלקו.

ה. לצורך ניהול התביעה, נעשו על ידי המשרד פעולות הכנה בישראל אשר כללו בעיקרן השגת ראיות, מסמכים מגורמים פרטיים ורשויות בישראל, וליווי בהכנת כתבי בי דין אשר היו טפלות ביחס לשירות שניתן בחו"ל כמפורט בסעיף ו' לעיל.

ו. נציגי המשרד ביצעו בחו"ל את הפעולות המפורטות להלן:

חיקורי דין לצורך ניהול התביעה.
ישיבות לצורך ניסיונות גישור ומשא ומתן לפשרה.
ישיבות לצורך תכנון העבודה עם המשרד הזר.
 
הבקשה: 

בפנייתך ביקשת את אישורנו כי שכר הטרחה המשולם למשרד בגין השירותים המשפטיים בנוגע לתביעה יחויב במע"מ בשיעור אפס בהתאם לסעיף 30 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – "החוק").

תמצית הסדר המס ותנאיו: 
להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה- 

א. סעיף 30(א)(7) לחוק קובע שיחול מע"מ בשיעור אפס בגין: "עסקאות של מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל".

ב. מע"מ בשיעור אפס מכוח הוראות סעיף 30(א)(7) לחוק, יחול בהתקיים כל התנאים להלן:

1. נותן השירות הוא עוסק, אשר מקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל.

2. השירות ניתן כולו מחוץ לישראל – זהו שירות לגביו מתקיימים כל התנאים להלן:

א. נותן השירות עצמו שהה מחוץ לישראל לשם מתן השירות.

ב. השירות בוצע בפועל מחוץ לישראל- אם לצורכי מתן השירות מחוץ לישראל ביצע העוסק פעולות הכנה בישראל, שהן בבחינת טפל למתן השירות העיקרי, יראו בפעולות ההכנה כחלק ממתן השירות מחוץ לישראל.

3. השירות נצרך מחוץ לישראל.

4. קיום התנאים המפורטים בתקנה 12 לתקנות:

    • רישום בספרי החשבונות של העוסק של מחיר העסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע בו שולמה.
    • קיומו בידי העוסק של הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה.
 
ג. מהמסגרת העובדתית כפי שתוארה לעיל, עולה כי השירותים אשר ניתנו על ידי המשרד ניתנו בקשר לתביעה בחו"ל ובגין עילת תביעה הניתנת למימוש רק בחו"ל. עיקרם של השירותים בוצע בחו"ל והתמקד בהגשת התביעה בחו"ל, בביצוע חיקורי דין בחו"ל ובהשתתפות בדיוני גישור ומו"מ לצורך פשרה בחו"ל. פעולות ההכנה שבוצעו בישראל טפלות לשרות העיקרי שניתן על ידי המשרד בחו"ל.
 
ד. לאור כל האמור לעיל, עמדתנו היא ששכר הטרחה שיקבל המשרד עבור שירותיו בקשר לתביעה האמורה יחויבו בשיעור אפס בהתאם לסעיף 30(א)(7) לחוק, בכפוף להתקיימותם של התנאים המנויים באישור זה.
 
ה. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
 
ו. החלטת המיסוי עסקה בהיבטי מע"מ בלבד ואין בה בכדי להשליך על החבות במס הכנסה של המשרד ו/או המשרד הזר בישראל.​
 
ז. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.
 
ח. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה ונקבע בהן אחרת.