החלטת מיסוי 41/08

תחולת סעיפי הפטור לעולה חדש במסגרת שינוי מבנה

העובדות:
1. היחיד, בת הזוג (להלן: "האישה"), וילדיו (להלן: "הילדים"), התגוררו בארה"ב ברציפות עד לשנת המס 2004 במהלכה הגיעו האישה והילדים לישראל. היחיד שהה באותה תקופה בישראל ובארה"ב.
2. בבעלות המשפחה בית בארה"ב (להלן: "בית החוץ") ששימש למגורי הקבע שלהם במשך שהותם בארה"ב. בית החוץ הינו בבעלות המשפחה גם כיום.
3. בשנת המס 2004 שהה היחיד בישראל 122 יום.
4. היחיד הינו שותף במיזם בארה"ב (להלן: "המיזם"). המיזם פועל במסגרת שרשרת חברות.
5. היחיד מחזיק, באמצעות חברה זרה (להלן: "החברה הזרה") ב-11 תאגידי LLC (להלן: "תאגידי LLC"). כל תאגידי LLC הוקמו או נרכשו במהלך התקופה שתחילתה בדצמבר 2004 וסופה באפריל 2005, כחלק משינוי המבנה של המיזם.
6. כל הנכסים המוחזקים באמצעות תאגידי LLC, במישרין או בעקיפין, היו בידי היחיד לפני הגעתו לישראל.
7. כל נכסי הנישום הועברו לתאגידי LLC כדי להגן על היחיד ועל נכסיו מפני תביעות נזיקין.
8. לאורך שנת המס 2004 ועד לתום מועד השלמת שינוי המבנה והפעלת החברות (להלן: "התקופה הקובעת") היחיד לא נהנה מהטבות מס כלשהן במדינה הזרה בכלל, בשל פעולות שינוי המבנה, והכול בשל היותו תושב ישראל.
פרטי הבקשה:
נתבקשנו לקבוע את מעמד התושבות של היחיד לעניין הפקודה ואת תחולת סעיפים 14(א), 14(ב), ו-97(ב) לפקודה (להלן: "סעיפי ההקלה") ביחס לנכסים שהחזיק היחיד לפני עלייתו לישראל.
החלטת המיסוי ותנאיה:
1. היחיד ייחשב לתושב ישראל לעניין הפקודה מיום 1 בינואר 2005 (להלן: "היום הקובע").
2. יראו בנכסים מחוץ לישראל, שנתקבלו או נרכשו על ידי היחיד במסגרת שינוי המבנה, כנכסים שנרכשו על ידי היחיד מחוץ לישראל לפני שהיה תושב ישראל.
3. מועד תחילת מניין תקופות הפטור מכוח סעיפי ההקלה יהיה היום הקובע, וזאת רק לגבי ההכנסה מהנכסים שהיו בידי היחיד, במישרין או בעקיפין עד לתום תקופת שינוי המבנה, ומקורם בנכסים שהיו בידי היחיד לפי שהגיע לישראל, במישרין או בעקיפין.