החלטת מיסוי 4253/18

תמחור מחדש כלפי מעלה וכלפי מטה גם יחד, של תוספת המימוש באופציות במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה (בהסכם)

העובדות:
1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), הקצתה לעובדיה, שאינם בעלי שליטה כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "העובדים"), מכוח תכנית האופציות של החברה (להלן: "תכנית האופציות"), אשר הוגשה לאישורו של פקיד השומה, אופציות למניות החברה בהקצאה באמצעות נאמן בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(2) לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני").

2. לשם יצירת אחידות בחברה ולנוכח שאופציות מחוץ לכסף, בכוונת החברה לשנות בתקופה הקרובה את מחיר המימוש של האופציות 102 הוני שהוקצו לעובדים הקיימים ואשר טרם מומשו, כך שבכל מקרה מחיר המימוש עוקב לשינוי יהיה שווה או גבוה משווי מניה רגילה של החברה נכון למועד בו הוקצו האופציות 102 הוני. יובהר כי לעניין זה ביחס לחלק מהאופציות שמחוץ לכסף יופחת מחיר המימוש וביחס לחלק אחר של האופציות יוגדל מחיר המימוש (להלן: "תמחור מחדש", "אופציות מתומחרות" בהתאמה).

3. יובהר כי למעט התמחור מחדש יתר תנאי האופציות 102 הוני של העובדים האמורים לא שונו.

4. יובהר כי אופציות 102 הוני הוקצו תחת תכנית האופציות המסווגת על פי הכללים החשבונאיים כתכנית הונית (המסולקת במכשירים הוניים) על פי תקן 718 ASC (שלפני כן היה ידוע גם כתקן FAS123R )לפי כללי החשבונאות האמריקאים, על פי IFRS2 לפי התקינה הבין-לאומית ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, ולא מסווגת כתכנית התחייבותית (המסולקת במזומנים), לרבות הענקת יחידות פנטום לעובדים.

5. בתכנית האופציות ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call ,לשם מימוש אופציות 102 הוני למניות רגילות שיוקצו מכוחן, למעט באישור מראש של המחלקה המקצועית של רשות המיסים בתנאים שיקבעו.
הבקשה:
התבקש אישור כי שינוי מחיר המימוש של האופציות 102 הוני במסגרת התמחור מחדש יחויב במס רק במועד מימוש (כהגדרתו להלן) של האופציות המתומחרות.
תמצית הסדר המס ותנאיו:
בכפוף לנכונות ושלמות העובדות כפי שהוצגו בפרק העובדות לעיל, אושר כדלקמן:
1. ככלל, בגין התמחור מחדש שיישומו יהיה כאמור הן כלפי מטה הן כלפי מעלה, יחולו ההוראות כפי שנקבעו בבקשה להחלטת מיסוי מראש באמצעות "טופס ירוק" שמספרו 911" – בקשה להחלטת מיסוי במסלול ירוק בנושא: תמחור מחדש של אופציות לעובדים" אשר קובע בין היתר כי:

1.1. המס בגין שווי ההטבה הנובע מהאופציות המתומחרות יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש, כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה של האופציות המתומחרות (להלן: "מועד המימוש").
1.2. על האופציות המתומחרות יחולו הוראות מסלול רווח הון – סעיפים 102(ב)(2) ,102(ב)(3) ו-102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.
1.3. מועד התמחור מחדש כאמור בסעיף 2 לעיל ייחשב כמועד ההקצאה החדש, כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה לכל דבר ועניין, לגבי כל אופציות המתומחרות, לרבות לעניין תום התקופה כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה וחישוב שווי ההטבה הפירותי שבסעיף 102(ב)(3) לפקודה וזאת במידה שמניות החברה המקצה רשומות למסחר בבורסה או במידה שמניות החברה המקצה תרשמנה למסחר בבורסה בתוך 90 יום ממועד התמחור מחדש.

2. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות והתניות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי, וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון אלה: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברה ומכתב אישור של החברה להסכמתה לתנאי החלטת מיסוי זו.