החלטת מיסוי 4329/16

החבות במע"מ של מתן שירותי ניטול בתהליך שטעון (בהסכם)

העובדות:

א. חברה בע"מ הרשומה במע"מ כ"עוסק" (להלן" החברה") גובה דמי ניטול מסוכן שילוח בינלאומי (להלן- "הסוכן") בגין שירותים הניתנים על ידה.
ב. השירותים כוללים פריקת סחורה מאניה העוגנת בנמל בישראל והטענת אותה סחורה על משאיות המסיעות את הסחורה למעבר הגבול עם ירדן לשם מסירתה ליבואן ירדני בירדן (להלן:" שירותי הניטול").
ג. בקשר לפעילות זו מוצא רשימון מסוג 03 – שטעון, בו מופיע הסוכן הן כיצואן והן כסוכן .
ד. כנמל טעינה מופיע ברשימון "נהר הירדן". כנמל פריקה ויעד סופי מופיע ברשימון "עמאן" כקונה מופיע ברשימון הרוכש הירדני. הרשימון  נחתם ע"י הסוכן.
ה. החברה מוציאה לסוכן חשבונית מס, הן בגין אגרת תשתיות והן בגין דמי ניטול עבור מכולה במעבר אל הגבול היבשתי .

הבקשה: 

בפנייתך בקשת את עמדתנו האם שירותי הניטול במסגרת תהליך השטעון חייבים במס בשיעור אפס מכוח סעיף 30 (א) (11א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן:" החוק") או לחילופין, מכוח סעיף 30 (א)(6) לחוק.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

א. סעיף 30 (א) (6) לחוק קובע כי יחול מס בשיעור אפס, על עסקה כדלקמן:

" שירות בקשר עם כניסתם ויציאתם של כלי שיט או כלי טיס לישראל או עם יציאתם ממנה או בקשר לשינוע טובין –
(א) שנתנה רשות שדות התעופה או רשות הנמלים לכלי הטיס או לכלי השיט או לנוסע בהם בקשר לכניסתו לישראל או ליציאתו                   מישראל;
(ב) שניתן לבעלי מטענים ותמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133 ט לפקודת המכס, לפי העניין."

ב. ככלל, על שירותי פריקה וטעינה הקשורים בהובלת הטובין לנמל היבוא יחול מע"מ בשיעור אפס ככל שהתמורה לשירותים אלה כלולה בערך הטובין המיובאים לצרכי תשלום המס על יבואם.

ג. במקרה דנן, היות והרשימונים נשוא הפניה הם רשימונים מסוג שטעון, הרי שתמורת השירותים לא מהווים חלק מערך הטובין בעת יבואם ולא משולם מע"מ במסגרת רשימוני שטעון אלה, על כן, על שירותי הניטול (פריקת הטובין בנמל היבוא) הניתנים לצורך ביצוע השטעון לא יחול שיעור אפס מכוח סעיף 30 (א)(6)(ב).

ד. סעיף 0(א) (11) לחוק קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס על עסקה של: "הובלת מטענים בדרך האוויר או הים מישראל ואליה"
סעיף 30 לחוק קובע, כי יחול מע"מ בשיעור אפס על עסקה של: "הובלת מטענים מישראל למדינה גובלת או ממדינה גובלת לישראל"

ה. הסעיפים הנ"ל מתייחסים להובלת מטענים בדרך האוויר או הים מישראל ואליה, וכן  להובלת מטענים למדינה גובלת או ממדינה גובלת והם אינם מתייחסים לשירותים נלווים הניתנים בקשר להובלת המטענים . לעמדתנו, שירותי הניטול הם שירותים נלווים הניתנים בקשר להובלה, ולפיכך אינם בגדר שירותי הובלה עליהם חל מס בשיעור אפס בהתאם לסעיף זה.

ו. לאור כל האמור לעיל, שירותי הניטול הניתנים במסגרת תהליך שטעון חייבים במע"מ בשיעור מלא.

ז. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

ח. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה ונקבע בהן אחרת.