החלטת מיסוי 4415/11

שותפות מוגבלת כמפעל מוטב (לא בהסכם)

העובדות:

  1.   שותפות מוגבלת תושבת ישראל (להלן: "השותפות") מוחזקת בבעלותן של שתי חברות תושבות ישראל.
  2.   בבעלות השותפות מפעל העוסק בייצור של מוצרים בתחום התעופה. השותפות קיבלה בעבר אישור ממרכז השקעות על הרחבת מפעלה במסגרת המסלול החלופי (הישן).

 

פרטי הבקשה:

לאשר כי ההרחבה שבוצעה במפעל השותפות היא "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2006)2, כמשמעותו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע כי שותפות אינה עומדת בתנאי הגדרת "חברה מוטבת" שכן היא אינה חברה.