החלטת מיסוי 4457/12

חלוקת רווחים כלואים ללא השקעה מיועדת (בהסכם)

העובדות:

חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") שצברה רווחים פטורים מכח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") מבקשת להחיל על רווחיה את הוראות סימן ד' לפרק השביעי בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מספר 69 והוראת השעה), התשע"ב-2012 (להלן: "הוראת השעה").

פרטי הבקשה:

מאחר והחברה אינה עוסקת עוד בפעילות עסקית, היא מבקשת לאשר כי הטבת המס אותה תקבל החברה בגין תשלום מס החברות, בהתאם להוראת השעה, תופחת בגובה סכום ההשקעה המיועדת אותו לא תשקיע החברה וזאת בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 52ב(ד) לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. החברה תוכל לשלם את מס החברות בגין "ההכנסה הצבורה הנבחרת" בהתאם להוראת השעה וזאת ללא ביצוע השקעה מיועדת.
  2. "יחס ההטבה" של החברה יעמוד על 0.3 ללא תוספת בשל "יחס ההפשרה", וזאת בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 52ב(ד) לחוק.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.