החלטת מיסוי 4458/15

מפעל תעשייתי לייצור אריזות המהוות "רכיב במוצר אחר" (בהסכם)

העובדות:
  1.  חברה תושבת ישראל בעלת מפעל תעשייתי (להלן: "החברה") העוסקת בייצור אריזות מיוחדות וייעודיות (להלן: "אריזות ייעודיות") וכן אריזות כלליות כגון: אריזות להובלת מוצרים, אריזות להצגת מספר מוצרים וכדומה (להלן "אריזות כלליות").
  2. האריזות מיוצרות בהתאם לבקשת הלקוח ובהתאם לדרישותיו.
  3. האריזות משמשות את לקוחותיה של החברה לייצוא מוצריהם.
 
פרטי הבקשה:
  1. לאשר כי המפעל שבאחריות החברה הוא "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959 (להלן "החוק").
  2. לאשר כי האריזות המיוצרות במפעל החברה מהוות "רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס"ז 2007 (להלן "התקנות").
 
החלטת המיסוי ותנאיה:
  1. נקבע שיראו במפעל שבבעלות החברה "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.
  2. נקבע כי רק אריזות ייעודיות למוצרים הסופיים השונים של לקוחות החברה אשר מותאמות לכל לקוח ע"פ מוצריו הספציפיים והמגיעות לצרכן הסופי יחד עם מוצרי הלקוח ייחשבו ל"רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות מכוחו.
  3. נקבע כי לצורך יישום הוראות התקנות, החברה תמציא לפקיד השומה טופסי 902 או אישור מלקוחות החברה, בחתימת רואה חשבון חיצוני של הלקוח, בהתאם לנדרש בתקנות לכל שנה בה החברה דורשת הטבות על פי הוראות החוק. לא המציאה החברה את האישורים הנדרשים, מכירותיה של החברה ייחשבו למכירות בישראל. 
  4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.