החלטת מיסוי 4578/12

תחולת תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל), התשל"ח-1978 (בהסכם)

העובדות:

  1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") הקימה את מפעלה בפארק תעשיה אשר נמצא בתחום השיפוט של מספר רשויות מקומיות, אשר חלקן מנויות בתוספת השלישית לתקנות וחלקן לא. מפעלה של החברה נמצא בשטח הפארק בתחום השיפוט של היישוב שאינו מנוי בתוספת השלישית.
  2. החברה רכשה נכסים יצרניים ברי פחת לפני שנת 2003 (להלן: "הנכסים היצרניים"). הנכסים היצרניים משמשים את המפעל בפעילותו השוטפת.

 

פרטי הבקשה:

לאשר לחברה לנכות מהכנסתה ניכוי נוסף מכוח הוראות תקנה 4 לתקנות בגין הנכסים היצרניים.

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע כי החברה אינה זכאית להחיל את הוראות תקנה 4 לתקנות בגין הנכסים הישנים וזאת משום שהמפעל אינו נמצא בתחום אחד היישובים הנקובים בתוספת השלישית לתקנות.