החלטת מיסוי 4587/14

חבות במע"מ בגין מתן שירותים מחוץ לאילת על ידי עוסק אילתי (בהסכם)

העובדות:

1. עורך דין בעל משרד עורכי דין הממוקם באזור אילת רשום במע"מ כעוסק תושב איזור אילת (להלן: "העוסק").

2. העוסק נותן שירותים משפטיים הן באזור תחום העיר אילת והן מחוץ לאילת, גם לתושבי איזור אילת וגם למי שאינו תושב אזור אילת

הבקשה:

עמדת רשות המסים בעניין החבות במע"מ בהתבסס על חוק ערך מוסף, התשל"ו 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), בהתבסס על חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה- 1985 (להלן: "חוק אס"ח") בשתי הסוגיות הבאות:

א. החבות במע"מ של שירותים שניתנו ללקוחות שאינם תושבי אזור בקשר לנכסים המצויים באזור אילת והדיונים התקיימו בבית משפט באילת.

ב. החבות במע"מ של שירותים שניתנו ללקוחות תושב אזור אילת במסגרת הליכים משפטיים שהתקיימו בבתי משפט מחוץ לאזור אילת.

תמצית ההחלטה:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה:

1. סעיף 5(ה) לחוק אס"ח קובע כדלקמן:

"מתן שירותים באזור אילת בידי תושב אזור אילת יהא פטור ממס ערך מוסף; ואולם במתן שירותים המתייחסים לעסקה שהיא מכר יינתן הפטור רק אם הנכס מצוי באזור אילת, ובמתן שירותים המתייחסים לאירוע יינתן הפטור רק אם האירוע מתקיים באזור אילת".

2. שירותים הניתנים בפועל באיזור אילת על ידי עוסק תושב איזור אילת ללקוחות תושבי אזור אילת וללקוחות שאינם תושבי אזור אילת יהיו פטורים עפ"י סעיף 1 (ה) לחוק אס"ח.

3. ככל ויינתנו על ידי עוסק תשוב אזור אילת שירותים מחוץ לאזור אילת, יחייב העוסק במס בשיעור מס מלא.

4. ככל ויינתנו שירותים ללקוחות גם באיזור אילת וגם מחוץ לאזור אילת, יחויב העוסק במע"מ לפי מבחן העיקר והטפל אשר יחול על מלוא מחיר השירות.

ככל ועיקר השירות ניתן בפועל באיזור אילת, השירותים יהיו פטורים ממע"מ, וככל שעיקר השירות אינו ניתן בפועל באזור אילת השירותים יהיו חייבים במע"מ בשיעור מס מלא.

5. מתן שירותים ללקוח שאינו תושב אזור אילת בקשר לנכס המצוי באזור אילת, והדיון התנהל בבית משפט באילת, יהיה פטור ממע"מ.

6. שירותים משפטיים שמעניק העוסק במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים בבתי משפט מחוץ לאזור אילת יהיו חייבים במע"מ בשיעור מס מלא היות והייצוג בבתי המשפט הוא החלק העיקרי בשירות ולא הכנת התיק לדיון הנעשית במשרדו של העוסק הנמצא באיזור אילת.

7. במקרים בהם השירות ניתן בפועל באיזור אילת, ובית המשפט הדן בתיק נמצא מחוץ לאיזור אילת אך לא היו דיונים בבית המשפט עצמו והיה די בשליחת המסמכים/ תצהירים וכד' מבלי להופיע בבית המשפט מחוץ לאיזור אילת, השירותים יהיו פטורים ממע"מ.

8. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

9. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.