החלטת מיסוי 4668/20

מפעל טכנולוגי מועדף העוסק במתן שירותי ענן (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח תוכנה ובמתן שירותי ענן במודל  (PaaS (Platform as a Service. במסגרת שירותי PaaS החברה מספקת ללקוחותיה פלטפורמת מחשוב ענן כשירות על גבי תשתיות טכנולוגיות, עצמאיות ובלעדיות שהן פרי פיתוחה של החברה ובבעלותה.

2. החברה עוסקת בפיתוח תוכנה (להלן: "התוכנה") אשר מהווה את ליבת פלטפורמת מחשוב הענן ובאמצעותה החברה מספקת את שירותי מחשוב ענן על גבי חוות שרתים שבבעלותה (להלן: "שירותי הענן").

3. החברה מספקת ללקוחותיה באמצעות התוכנה שרותי אחסון, גיבוי, (DR( Disaster Recovery, אחסון, ניטור של תקינות המערכות, אירועי אבטחת מידע, ניהול יעיל, חלוקת משאבים חכמה, יתירות, פורטל משתמשים ועוד. כל השירותים כאמור, ניתנים באמצעות התוכנה אותה מפתחת החברה ואשר הקניין הרוחני (ה- IP) נשוא התוכנות והמודולים נמצאים בבעלותה המלאה של החברה.

4. הכנסותיה של החברה נובעות ממתן זכות שימוש ללקוחותיה בפלטפורמת מחשוב ענן בדרך של שירות PaaS. זכות השימוש משלבת בין התוכנות ובין שירותי הענן. כלל לקוחות החברה רוכשים את זכות השימוש בתוכנות וכן את שירותי הענן הנלווים לזכות השימוש בתוכנה אותה מפתחת החברה.

פרטי הבקשה:
1. לאשר כי המפעל של החברה הנו "מפעל טכנולוגי מועדף", כמשמעות המונח בסעיף 51 כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959 (להלן: "החוק").

2. לאשר כי הכנסות החברה ממתן שירותי מחשוב ענן מהוות "הכנסה טכנולוגית מועדפת", בהתאם לסעיף 51כד לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי מפעלה של החברה יהיה "מפעל טכנולוגי מועדף" בכפוף להתקיימות כל התנאים המנויים בהגדרת המונח שבסעיף 51 כד לחוק. בדיקת התנאים תבוצע על כלל פעילות המפעל והחברה ובכפוף לבדיקת פעילות המו"פ שתבוצע במפעל החברה והבעלות על הקניין הרוחני (IP) נשוא התוכנה המפותחת במפעלה.

2. נקבע כי הכנסותיה של החברה ממתן זכות שימוש בפלטפורמת מחשוב הענן כאמור בסעיף 3 לעובדות שלעיל תיחשבנה "הכנסה טכנולוגית" וזאת רק בגין לקוחותיה הרוכשים את זכות השימוש בתוכנות.

3. הכנסות מלקוחות אשר יבקשו לרכוש את שירותי הענן ללא רכישת זכות שימוש בתוכנה המפותחת במפעל הטכנולוגי של החברה ושהקניין הרוחני בגינה נמצא בבעלותה, לא ייחשבו הכנסה טכנולוגית. הכנסות כאמור יחויבו במס חברות בשיעור הקבוע בסעיף 126 לפקודה ולא יזכו להטבות המס הקבועות בחוק.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.