החלטת מיסוי 48/08

אין צורך בתקופת צינון שהדירה התקבלה במתנה תוך ניצול פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק (בהסכם)

העובדות:

1. מר א' (להלן: "האב") מתכוון להעביר את דירתו, אשר הינה בבעלותו המלאה (להלן: "הדירה") בהעברה ללא תמורה לבתו (להלן: "הבת"). ההעברה תבוצע ע"פ תצהירי מתנה עליהם יחתמו הצדדים. הדירה הינה דירתו היחידה של האב.

2. בכוונתו של האב לנצל פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") בגין העברת הדירה לבת.

פרטי הבקשה:

1. במקרה בו האב ינצל פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק בגין העברת הדירה ללא תמורה לבת, לא יחולו על הבת הוראות סעיף  49ו לחוק במכירה עתידית של הדירה.

2. במידה והבת תמכור בעתיד את הדירה במכירה חייבת במס שבח, יקבעו יום ושווי הרכישה ליום העברת הדירה ולשווי השוק של הדירה באותו יום.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. במקרה בו העברת הדירה תזכה לפטור ממס שבח לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק אזי:

1.1  במכירה עתידית של הדירה ע"י הבת לא יחולו הוראות סעיף  49ו לחוק.

1.2  במכירה עתידית של הדירה ע"י הבת במכירה חייבת במס שבח, יקבעו יום ושווי הרכישה ליום העברת הדירה ולשווי השוק של הדירה באותו יום בהתאם לשומת מס הרכישה.

2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.