החלטת מיסוי 50/06

מפעלים של חברות אם ובת אשר לא ייחשבו ''מפעלים קשורים'' זה לזה (בהסכם)

העובדות:
1. חברה א' הוקמה בדרך של פיצול אנכי של חברה ב' לצורך כניסתו של משקיע חיצוני. עקב הפיצול, רוכזה בכל חברה, פעילות ייצור נפרדת. הפעילות בחברה א' הינה פעילות של ייצור לוחות מסוג א' (להלן: "לוחות א'"), ואילו הפעילות בחברה ב' הינה פעילות של ייצור לוחות מסוג ב' (להלן: "לוחות ב'").

2. טכנולוגיית הייצור של שתי הפעילויות שונה הן בטמפרטורת העבודה והן בסוג המכונות. דבר הנובע, בין השאר, מתכונות החומרים מהם מייצרים את הלוחות.

3. החברות מנהלות מערכת הנהלת חשבונות נפרדת ואף מנהלות מערכי השקעות ומערכי כוח אדם נפרדים. כמו כן, קיימת הפרדה מוחלטת בין המשרדים, ההנהלות והמפעלים של שתי החברות. חברה ב' מקבלת שירותים מחברה א'. בהתאם להצהרת החברות, התעריפים, שנקבעו בין הצדדים בגין השירותים האמורים, משקפים את מחיר השוק.

4. מפעל לוחות א' ומפעל לוחות ב' שוכנים תחת קורת גג אחת, וישנה אפשרות מעבר בין אולמות הייצור.

פרטי הבקשה:

חברה א' וחברה ב' ביקשו כי יאושר להן כי מפעליהן אינם בגדר "מפעל קשור", כמשמעות מונח זה בסעיף  51 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. באישור נקבע כי למעט התנאי השלישי1, הקבוע בפסקה (א) להגדרת "מפעל קשור" שבסעיף  51 לחוק, מתקיימים כל שלושת התנאים האחרים לגבי כל אחד ממפעלי החברות המאפשרים שלא לראות בהם מפעלים קשורים.

2. לאור האמור, נקבע כי, מפעלה של חברה ב' הינו "מפעל קשור" למפעלה של חברה א', ולהיפך. וזאת, כל עוד לא מתקיים התנאי השלישי הקבוע בפסקה (א) להגדרת "מפעל קשור". במידה והחברה תפריד את אולמות הייצור יתקיים התנאי השלישי האמור.

3. החברה בחרה את שנת המס 2004 כ"שנת בחירה". לפיכך, נקבע שעד התקיימות התנאי האמור המפעלים יחשבו "מפעלים קשורים". כפועל יוצא מכך, לצורך חישוב "שיעור מזכה" שבהגדרת "השקעה מזערית מזכה" (סעיף  51 לחוק) נלקחו בחשבון שווי הנכסים היצרניים של שתי החברות. בנוסף, נקבע שכל עוד המפעלים נחשבים "מפעלים קשורים" יחול סעיף ( 4) בהגדרת "הפרש הרחבה" שבסעיף  74 לחוק.

4. האישור הוגבל ל"הרחבה" נשוא האישור, כך שלגבי הרחבות חדשות יהא על החברה, אם וככל שתחפוץ בכך, לפנות מחדש למוסד להחלטות מיסוי על מנת להחיל את האישור גם לגבי הרחבות אלה.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.