החלטת מיסוי 50/07

תמחור מחדש אופציות לעובדים שהוקצו לפי סעיף 102 (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל, הקצתה לעובדיה, שאינם בעלי שליטה, אופציות הניתנות למימוש למניותיה (להלן: "האופציות"), בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן.

2. האופציות ניתנות להמרה למניות החברה (להלן: "המניות"), כשתוספת המימוש, כפי שנקבעה במועד ההקצאה הינה גבוהה משמעותית משווי מניות החברה נכון למועד הגשת הבקשה (להלן: "תוספת המימוש").

3. לפיכך, ולאור הערכת החברה כי שווי מניותיה ירד באופן ניכר (להלן: "שווי המניות החדש"), נמצאות האופציות של העובדים "מחוץ לכסף", קרי – תוספת המימוש של האופציות גבוהה משמעותית משווי המניות החדש, כך שלמעשה אין כל מרכיב הטבה באופציות אלו וממילא הן לא תמומשנה למניות בעתיד הנראה לעין.

4. מכאן, ובשל רצונה של החברה לשמר את ההטבה שהוענקה לעובדיה באמצעות הקצאת האופציות, קיבל דירקטוריון החברה החלטה להפחית, את תוספת המימוש של האופציות (להלן: "התמחור מחדש") ולהעמיד אותה על מחיר המניות החדש (להלן: "תוספת המימוש החדשה").

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על האופציות במסגרת ביצוע התמחור מחדש.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. החלטת המיסוי מתייחסת לאופציות שלא מומשו או הומרו למניות החברה, נכון למועד הפניה לקבלת החלטת המיסוי בלבד.

2. יראו באופציות שבוצע בהן תמחור מחדש כאילו הן מוקצות מחדש (להלן: "האופציות החדשות"), לכל דבר ועניין, לרבות לעניין פרק הזמן כמשמעותו בהגדרת המונח "תום התקופה" בסעיף 102(א) לפקודה וחישוב שווי ההטבה הפירותי שבסעיף 102(ב)(3) לפקודה, לפי העניין.

3. ביצוע מנגנון התמחור מחדש בתוכנית לגבי האופציות, כשלעצמו, לא יהווה הפרה של תוכנית ההקצאה המקורית, כפי שאושרה ע"י פקיד השומה.

4. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה עתידית של תום התקופה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.