החלטת מיסוי 5080/11

אישור חברת חוץ כחברה מעבידה (בהסכם)

העובדות

1. חברה בין לאומית (להלן: "החברה הזרה"), מפעילה סניף בישראל (להלן: "הסניף"), המהווה מוסד קבע בישראל של החברה הזרה.

2. הסניף עוסק בשיווק מוצרי החברה בישראל. הפעילות בישראל מבוצעת ע"י קבוצת עובדים של הסניף, אשר הינם תושבי ישראל (להלן: "עובדי הסניף"). הסניף מגיש דוחות ביחס לפעילותו העסקית בישראל מדי שנת מס ומשלם מס בישראל על רווחים הנובעים מפעילות זו.

3. החברה מעוניינת לצרף את עובדי הסניף לתכנית ה- ESPP של החברה הזרה ולאפשר גם לעובדי הסניף לרכוש את מניות החברה הזרה עפ"י תנאי תכנית ה- ESPP, תוך התאמת תנאי תכנית ה- ESPP להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה"), במסגרת מסלול רווח הון, בהקצאה באמצעות נאמן (להלן: "מסלול רווח הון").

הבקשה

נבקשכם אישור כי החברה הזרה מהווה חברה מעבידה בישראל, כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה.

החלטת מיסוי ותנאיה

1. הריני לאשר כי יראו בחברה הזרה המיוצגת באמצעות הסניף בישראל כמעביד, לעניין המונח "חברה מעבידה" בסעיף 102(א) לפקודה, בכפוף לכך שממועד צירוף עובדי הסניף לתכנית ה- ESPP ועד למועד המימוש, כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה, של המניות הנרכשות במסגרת תכנית ה- ESPP, תפעל בישראל החברה באמצעות הסניף ותגיש דוחות לפקיד השומה כאמור לעיל.

2. החברה מתחייבת לשלוח הודעה לרשות המסים ולפקיד השומה על אי חובתה בהגשת דוחות לפקיד השומה וזאת בתוך 15 ימים. במקרה זה תבוטל החלטת מיסוי זו באופן מידי, ועל המניות תחת תכנית ה- ESPP, אשר יוקצו ממועד ההודעה ואילך, אם בכלל, יחולו הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה, לפי העניין.

3. נוסף על כך, החלטת מיסוי זו מותנית בהתקיימותם של ההוראות האחרות שסעיף 102 לפקודה והכללים שמכוחו. אם יתברר כי העובדות שהוצגו על ידכם אינן נכונות ו/או שלמות, יבוטל אישור זה למפרע, ועל השתתפות עובדי הסניף בתכנית ה- ESPP יחולו הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה, לפי העניין.

4. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי אישור זה.