החלטת מיסוי 51/06

''מפעל חדש''- רכישת פעילות ואופן חישוב ההכנסות המוטבות (בהסכם)

העובדות:

1. חברה הוקמה על מנת לרכוש פעילות יצרנית קיימת מחברה אחרת שהנה צד לא קשור. החברה רכשה את המכונות והציוד ששימשו את הפעילות והתחייבה לקחת על עצמה את ההתחייבויות הקשורות לאותה פעילות.

2. בסמוך לרכישת הפעילות רכשה החברה נכסים יצרניים חדשים במטרה להחליף את המכונות והציוד אשר שמשו עד כה לצורכי ייצור המוצרים הקיימים.

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי מפעלה של החברה הינו "מפעל חדש" ו-"מפעל מוטב", כהגדרתם בסעיף  51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "ההקמה").

2. בנוסף, ובהתאם להוראות  סעיפים 74 ו-74ג לחוק, מבקשת החברה להסדיר את אופן חישוב חבות המס של החברה (מבחן יחס הנכסים).

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. באישור נקבע כי יראו את מפעלה של החברה, כ"מפעל חדש" והוא יחשב כמפעל בהקמה, בכפוף לביצוע "השקעה מזערית מזכה" (רכישת נכסים יצרניים חדשים).

2. הטבות המס להן תהא זכאית החברה תיקבענה לפי יחס הנכסים, קרי, היחס שבין העלות המופחתת המתואמת של הנכסים היצרניים החדשים שרכשה החברה לבין העלות המופחתת המתואמת של סך הנכסים היצרניים, החדשים והמשומשים, נכון לתום שנת המס לגביה מבוצע החישוב.

3. בנוסף, נקבע שאם תבוצע "הרחבה" במפעלה של החברה, הטבות המס של החברה תיקבענה כך שבגין ה"מפעל החדש" (שכבת הבסיס) תחושבנה ההטבות בהתאם להוראת סעיף  2 לעיל ואילו ההטבות בגין ה"הרחבה" תחושבנה בהתאם לאמור בסעיף  74 לחוק (מבחן מחזורים).

4. באישור נקבע שדרך חישוב ההטבות ב"מפעל החדש" תהא בתוקף כל עוד לא נקבעו כללים על ידי מנהל רשות המיסים בהתאם לסעיף  74(ד)(3) לחוק. במידה ויקבעו כללים על ידי מנהל רשות המיסים, ההטבות להן תהא זכאית החברה יהיו בהתאם לכללים שיקבעו והחברה תתקן את דוחותיה  בהתאם.

5. האישור יהא תקף ובלבד שהשקעה תבוצע תוך שנתיים מתום שנת המס שבה בוצעה רכישת הפעילות.

6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.