החלטת מיסוי 51/07

הקצאת יחידות מניה תלויות ביצוע במתווה סעיף 102 (בהסכם)

העובדות:

1. חברה בת תושבת ישראל (להלן: "החברה"), מוחזקת על ידי חברה ציבורית תושבת ארה"ב (להלן: "חברת האם"). חברת האם הקצתה לעובדי החברה אופציות הניתנות למימוש למניותיה, בהתאם להוראות סעיף  102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן.

2. במסגרת התוכנית נקבע כי באפשרות חברת האם להקצות, בין היתר, יחידות מניה תלויות ביצוע (Shared Performance Stock Awards) (להלן: "יחידות הביצוע"): יחידות הביצוע כפופות לעמידה ביעדים הנקבעים ע"י חברת האם במועד ההקצאה ואשר נבחנים בכל אחד ממועדי ההבשלה.

3. במועד ההקצאה נקבעת כמות המניות הבסיסית, אשר תבשיל מיחידות הביצוע (להלן: "כמות היעד"), וכן נקבעים הקריטריונים שעל פיהם ישתנה יחס ההמרה ביחידות הביצוע, כך שכמות המניות המובשלות, מדי מועד הבשלה, תשתנה, בכפוף לעמידה ביעדים, כפי שנקבעו ע"י החברה.

4. מועד ההקצאה הוא המועד בו דירקטוריון חברת האם מחליט על הקצאת יחידות הביצוע, ושבו מודיעים לעובד על כמות יחידות הביצוע ונותנים בידיו הסכם הקצאה (להלן: "מועד ההקצאה"). באותו מועד מדווחים על ההקצאה לנאמן.

פרטי הבקשה:

לקבוע את הסדר המס אשר יחול על הקצאת יחידות ביצוע בכפוף להוראות סעיף  102 לפקודה במסגרת מסלול רווח הון בהקצאת מניות באמצעות נאמן.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. ככלל, אושר כי יחידות הביצוע, עומדות בהוראות מסלול רווח הון באמצעות נאמן, כך שיראו במועד ההקצאה, כהגדרתו להלן, כמועד הקצאה לכל דבר ועניין לצורך סעיף  102 לפקודה, וכמו כן יחולו במועד המימוש הוראות סעיף  102(ב)(3) לפקודה וסעיף  102(ד)(1) לפקודה, לפי העניין, וזאת לגבי כמות היעד כפי שנקבע בהחלטת דירקטוריון החברה וכפי שהופקדה בידי הנאמן.

2. יחד עם זאת, במידה ובמועדי ההבשלה, כמות המניות שתובשלנה, תהא גבוהה מכמות היעד האמורה להבשיל, ואשר הופקדה במועד ההקצאה, הרי שיראו בכמות העודפת, מעבר לכמות היעד שהופקדה במועד ההקצאה, כהקצאה חדשה, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין "תום התקופה" וחישוב שווי ההטבה הפירותי, כמשמעותם בסעיף  102 לפקודה.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.