החלטת מיסוי 51/08

דירה שנתקבלה במתנה תקופת צינון (בהסכם)

העובדות:

1. מר ר' ואשתו העבירו בשנת 2005 לשני ילדיהם הבגירים, בן ובת, דירת מגורים בפטור לפי סעיף  62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ביחס של 1/3 ו-2/3 בהתאמה.

2. ההורים ממשיכים להתגורר בדירה.

3. בעקבות שינוי שמבקשים ההורים לערוך בצוואתם פנו ההורים אל הבת שתעביר את החלק בדירה שקיבלה מהם בהעברה ללא תמורה לאחיה, גם כן בהעברה ללא תמורה.

פרטי הבקשה:

לראות בחלק מהדירה המועבר מהאחות לאח ללא תמורה כהעברה פטורה לפי סעיף  62 לחוק למרות שטרם חלפה תקופת הצינון הקבועה בסעיף  49ו לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. הואיל והפטור המבוקש בהעברה בין האחים איננו לפי פרק חמישי 1, אין מניעה עקרונית לניצול הפטור לפי סעיף  62 לחוק בהעברה כאמור וזאת בסייגים כמפורט להלן:

1.1 האישור כפוף לבדיקת המשרד האזורי כי לא נתנה במישרין או בעקיפין תמורה בין האחים וכי הפעולות בין בני המשפחה (כולם) לא מהוות תכנון מס.

1.2  המתנה שנתקבלה בידי האח תחשב כמתנה מאחותו (ולא מהוריו) ובהתאם יחולו תקופות הצינון הקבועות בסעיף  49ו לחוק לעניין ניצול הפטורים לפי פרק חמישי 1 לחוק.

2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.