החלטת מיסוי 52/06

הסבת פעילות בין חברות קשורות (בהסכם)

העובדות:

1. חברה א', במסגרת רה-אורגניזציה שבוצע, רכשה את הפעילות של חברה ב' כשבמקביל חברה ב' הפכה לחברת אחזקות, המחזיקה בעקיפין בחברה א'.

2. חברה ב', לפני העברת הפעילות, קיבלה כתב אישור במסלול חלופי להרחבת מפעלה. במסגרת הרה-אורגניזציה חברה ב' ביקשה וקיבלה ממרכז השקעות אישור להסבת התכנית שאושרה לחברה א' (להלן : "התוכנית האחרונה").

3. חברה א' ביצעה השקעות בנכסים חדשים במסגרת כתב האישור שהוסב על שמה.

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי חלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה במפעלה של חברה א' הוא "מפעל מוטב", כהגדרתו בסעיף  51 לחוק.

2. לאשר את הסבת הפעילות מחברה ב' לחברה א' ולקבוע כי "מחזור הבסיס" של חברה א' יחושב עפ"י מחזורה של חברה ב'.

3. חברה א' מבקשת כי יאושר לה לכלול במסגרת ה"השקעה המזערית המזכה" גם השקעות בנכסים שנעשו על פי התוכנית האחרונה, וזאת בכפוף לביטול למפרע של תוכנית זו.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי בכפוף לביצוע "השקעה מזערית מזכה" תיחשב ההשקעה כ-"הרחבה" של מפעלה.

2. אושר לחברה א' לכלול במסגרת "ההשקעה המזערית המזכה" גם השקעות שנעשו בתכנית האחרונה, אך זאת, בכפוף לביטול למפרע של התוכנית האחרונה על ידי מרכז השקעות.

3. באישור נקבע כי לצורך חישוב "מחזור הבסיס" של ההרחבה במפעלה של חברה א' יילקח בחשבון, בשנים הרלוונטיות, מחזורה של חברה של ב'.

4. בנוסף נקבע שנכסים יצרניים, שלא היו נכסים משומשים בחברה ב', לא ייחשבו לנכסים משומשים רק בעקבות ההסבה.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.