החלטת מיסוי 5228/15

מימוש זכות אנטי דילול (preemptive), בתקופה הנדרשת, לאחר מיזוג (בהסכם)

העובדות:

1. חברה א' הינה חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת במתן שירותים פיננסים מגוונים (להלן: "החברה המעבירה").

2. חברה ב', הינה חברה פרטית, תושבת ישראל העוסקת בתחומי פעילות זהים, חברה ב' נמצאת בשליטתה המלאה של החברה הקולטת (להלן: "החברה הקולטת").

3. החברה המעבירה מיזגה את פעילותה עם ולתוך החברה הקולטת, במהלך המיזוג העבירה החברה המעבירה את כל נכסיה והתחייבויותיה, לחברה הקולטת, תוך חיסולה ללא פירוק, (מיזוג סטאטוטורי של חברה אם עם ולתוך חברה בת) והכל בהתאם להוראות הפרק הראשון לחלק השמיני לחוק החברות, התשנ"ט-1999, (להלן: "המיזוג").

4. לחברות המשתתפות במיזוג ולבעלי הזכויות בהן ניתנה החלטת מיסוי בהסכם במסגרתה נקבע כי המיזוג עומד בתנאים הקבועים בסעיפים 103ג(1) ו- (7) לפקודה, (להלן: "החלטת מיסוי") במסגרת החלטת המיסוי נקבע כי עלות השקעת החברה המעבירה בחברה הקולטת תמחק ולא תותר בדרך כלשהי, כמו כן נקבעו בהחלטת המיסוי מגבלות ותנאים נוספים.

5. במסגרת המיזוג הוקצו לבעלי הזכויות בחברה המעבירה זכויות חדשות בחברה הקולטת, חלף הזכויות בהן החזיקו בחברה המעבירה, תוך שמירה על רציפות מס (להלן: "בעלי הזכויות הקיימים").

6. לאחר המיזוג, ובמהלך התקופה הנדרשת כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה (להלן: "התקופה הנדרשת") בכוונת החברה הקולטת לגייס כספים ממשקיעים חדשים, במסגרת סבב גיוס הכספים יוקצו, בנוסף, זכויות נוספות לבעלי הזכויות הקיימים וזאת במסגרת ניצול זכות האנטי דילול אשר נתנה להם בתקנון החברה המעבירה והועתקה במסגרת המיזוג לתקנון החברה הקולטת (להלן: "זכות האנטי דילול").

7. זכות האנטי דילול מקנה למחזיק בה את הזכות להשקיע סכומים נוספים בחברה תמורת הקצאת זכויות וזאת בכדי לשמור על חלקו היחסי אל מול בעלי זכויות חדשים, כמו כן זכות האנטי דילול ניתנת להעברה במקרה ובעל הזכות אינו מעוניין לממשה.

הבקשה:

החברה הקולטת החברה המעבירה ובעלי הזכויות הקיימים, מבקשים לאשר, כי הקצאת הזכויות לבעלי הזכויות הקיימים בחברה הקולטת במסגרת סבב הגיוס, לא תהווה הפרה של הוראות סעיף 103ג לפקודה והחלטת המיסוי.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. נקבע, כי יראו בזכות האנטי דילול כזכות שהייתה בחברה המעבירה בידי בעלי הזכויות לפני ביצוע המיזוג, ולפיכך, לא יראו בהקצאת זכויות לבעלי הזכויות הקיימים מכוח זכות האנטי דילול, במהלך התקופה הנדרשת כהפרה של הוראות חלק ה2 לפקודה והחלטת המיסוי,
וזאת בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים:

1.1. זכות האנטי דילול נקבעה במקור בתקנון החברה המעבירה. כמו כן, קביעה זו לא נעשתה בסמוך למיזוג או בשל המיזוג.

1.2. זכות האנטי דילול נקבעה בנוסף בתקנון החברה הקולטת והיא זהה לזכות האנטי דילול שנקבעה בתקנון החברה המעבירה.

1.3. זכות האנטי דילול מעניקה זכות לשמירה על חלקם היחסי של בעלי הזכויות אל מול בעלי זכויות חדשים בלבד, ולא זכות להגדלת חלקם ביחס לבעלי זכויות ובעלי מניות אחרים.

1.4. לא תתאפשר העברת זכויות אנטי דילול מבעלי זכויות אנטי דילול אשר אינם מעוניינים לממשן לבעלי זכויות אחרים בחברה הקולטת המעוניינים לממשן.

1.5. בשום מקרה במשך כל התקופה הנדרשת לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי הזכויות בחברה הקולטת, מיד לאחר המיזוג מ- 51% מכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת (בדילול מלא).

2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות ותנאים נוספים