החלטת מיסוי 53/06

הכנסה מוטבת של חברה המעבירה את מרכז הפיתוח מחו''ל לישראל (בהסכם)

העובדות:

1. החברה עוסקת במחקר ופיתוח של תוכנות לניהול מידע במעבדות אנליטיות. המערכות מיועדות לנהל את איסוף, עיבוד, אחסון ואחזור אינפורמציה הנוצרת במעבדות אנליטיות. בנוסף המערכות מאפשרות לעובדי מעבדה להתעדכן בזמן אמת במידע הקיים במערכת. התוכנה נמכרת בעיקר ללקוחות מהסקטור הציבורי בארה"ב.

2. עקב דרישות רגולטוריות של הרשויות בארה"ב, המחייבות את הלקוחות לבצע בדיקות איכות בקרב הספקים, מחויבת החברה להשאיר חלק ממרכז הפיתוח שלה בארה"ב. לפיכך, עובדי החברה המועסקים בפיתוח, עובדים בחברת הבת בארה"ב.

3. בכוונת החברה להקים מרכז פיתוח בישראל במקביל למרכז הפיתוח הקיים בחברת הבת בארה"ב.

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי ההכנסה הנובעת מהפעילות הייצורית שתבוצע בישראל תיחשב הכנסה מוטבת כמשמעותה בסעיף  51 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק").

2. לקבוע את אופן חישוב ההכנסה המוטבת.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. באישור נקבע כי ההכנסות החברה מהפעילות הייצורית בישראל תהוונה הכנסות מוטבות בתנאים הבאים:

1.1      היקף העובדים במונחי משרה מלאה העוסקים בפיתוח התוכנה יהווה לפחות 75% מכלל עובדים העוסקים בפיתוח בקבוצה.

1.2      היקף העובדים במונחי משרה מלאה העוסקים בבקרת איכות יהווה לפחות 50% מכלל העובדים העוסקים בבקרת איכות בקבוצה.

1.3      החברה תגייס לפחות 12 עובדים שיועסקו בפיתוח ו/או בבקרת איכות.

2. כמו כן, נקבע באישור כי במידה והחברה לא תעמוד בכל התנאים שנקבעו לעיל, תהא הכנסת החברה זכאית להטבות במס באופן יחסי בתנאים הבאים:

2.1     החברה תעסיק לפחות 12 עובדים שיועסקו במחקר ופיתוח בישראל.

2.2      רוב העובדים המועסקים בפיתוח בחברה ובחברה הבת יועסקו בישראל (דהיינו בישראל יהיו יותר עובדים העוסקים בפיתוח מעובדים בחו"ל).

2.3      ההכנסה המוטבת מההרחבה, שתהא זכאית להטבה, תהא ההכנסה המוטבת כפול יחס העובדים המועסקים בישראל מכלל העובדים בקבוצה כפול חצי, בתוספת יחס עלות השכר של עובדי הייצור ובקרת האיכות בחברה מכלל עלות השכר של עובדי הייצור ובקרת האיכות של החברה ובחברה הבת כפול חצי