החלטת מיסוי 53/07

התאמת האופציות בתכנית לפי סעיף 102 לפקודה בעץ חלוקת מניות הטבה (בהסכם)

העובדות:

1. חברה ציבורית תושבת ישראל הנסחרת בבורסה בישראל (להלן: "החברה"), הקצתה לעובדיה ולעובדי החברות הבנות שלה (שהן תושבות ישראל) (להלן: "העובדים"), אופציות הניתנות למימוש למניותיה, בהתאם להוראות סעיף  102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון במסגרת הקצאה באמצעות נאמן.

2. בתקופה הקרובה עומדת החברה לבצע חלוקת מניות הטבה לבעלי המניות בחברה, באופן יחסי לחלקם בהון המניות (Stock Dividend). לשם כך עליה לבצע התאמה בדרך של הגדלה מקבילה של מספר המניות המתקבלות בעת מימוש כתבי האופציה למניות החברה, על פי תנאים ידועים וקבועים מראש, כך שבעליהם אינם יוצאים נפסדים או מרווחים לעומת בעלי המניות (להלן: "מנגנון ההתאמה").

3. מנגנון ההתאמה נקבע על מנת לשמר את שווי ההטבה של העובדים, בגין השינוי במבנה ההון של החברה כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה.

4. מנגנון ההתאמה בוצע לגבי כלל מחזיקי האופציות, קרי, לא רק לעובדים אלא גם למחזיקי אופציות אחרים לרבות אילו מקרב הציבור.

5. החברה לא רשמה הוצאה בספרים בגין ההטבה הנוספת לעובד.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס שיחול על האופציות בשל יישום מנגנון ההתאמה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. ככלל, ביצוע מנגנון ההתאמה בתוכנית לגבי כל בעלי האופציות, כשלעצמו, לא יהווה הפרה של כללי התוכנית או אירוע מס במישור העובדים ו/או במישור החברה.

2. יחד עם זאת, במידה ומנגנון ההתאמה בתוכנית מטיב עם העובדים ביחס למנגנון ההתאמה, הרי שההפרש ייחשב בידי העובדים כמרכיב של הכנסת עבודה ויתווסף למרכיב הפירותי המסווג כהכנסת עבודה לפי סעיף  102(ב)(3) לפקודת מס הכנסה.

3. החברה תתחייב כי בכל הנפקה עתידית של אופציות נוספות (לעובדים ו/או לציבור) היא תכלול את מנגנון ההתאמה בתוכנית גם לגבי האופציות הנוספות.

4. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.