החלטת מיסוי 5397/14

פיתוח על בסיס ידע ממוסד להשכלה גבוהה בחברת מטרה (בהסכם)

העובדות:

  1. חברה פרטית תושבת ישראל בעלת המפעל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח ייחודי (להלן: "הפיתוח") שאושר על ידי המדען הראשי כעומד בקריטריונים של חדשנות במו"פ לעניין החוק לתעשיות עתירות ידע(להלן: "החוק").
  2. הפיתוח מבוסס על ידע בסיסי שנוצר במוסד להשכלה גבוהה (להלן: "המוסד").
  3. החברה התקשרה בהסכם עם המוסד להסדרת זכות שימוש בלעדית בידע שפותח במוסד.
  4. החברה ממשיכה בפיתוח הידע והטכנולוגיה במפעלה.
  5. הפיתוח המבוצע בחברה הינו בבעלותה המלאה.

פרטי הבקשה:

לאשר כי פעילות הפיתוח המבוססת על ידע שפותח במוסד, אינה מהווה הפרה של התנאי הקבוע בסעיף 20(א) לחוק לעניין פסקה (5) להגדרת "חברת מטרה" לפיו הוצאות המחקר והפיתוח של החברה הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלות החברה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. נקבע שלא יראו בפעילות פיתוח המתבססת על ידע שפותח במוסד, כהפרה של התנאי  הקבוע בפסקה (5) להגדרת "חברת מטרה", ובלבד שהבעלות המלאה על הידע הנוסף ותוצריו יהיו בבעלות מלאה של החברה בעלת המפעל וזכות השימוש על הידע של המוסד ניתנה בבלעדיות לחברה.
  2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.